zřícenina hradu Rotštejn

Hrad byl vystavěn na čtyřech samostatných skalních blocích a ve čtyřech výškových úrovních. Zachovaly se tesané světničky, tesané trámové kapsy a relikty zděných konstrukcí. Přístupová cesta k hradu vedla patrně od JZ, kde lze předpokládat venkovní opevnění s bránou. Cesta obchází po jižní straně čelní skálu Hlídku. V uzavřeném prostoru se nacházelo předhradí s druhou bránou a průchodem cesty do dnešní osady Rotštejn. Ta odděluje hrad od pokračujícího hřebene, využitého asi jen ke strážním účelům. V průrvě se nachází dvojice protilehlých do skály tesaných světniček. Ta otevřená jižním směrem je snad novodobého původu. Prostor nevelikého hradního nádvoří je pokryt zřícenými balvany. Rozsah původní dřevěné zástavby je nejasný. Tesaný sklep o rozměrech 6 x 11 m se nachází v nitru bloku Hlídky. Světnička pod hlavní skálou je čtvercová o hraně 8 m. Druhý díl předhradí se nacházel severněji a zasahoval nejméně do prostoru dnešní vstupní průrvy k hornímu hradu. Při západní patě skal vnitřního jádra hradu přecházelo předhradí v obvodový parkán. Na západní straně hradu byl parkán nejrozsáhlejší a patrně se zde nacházela i dřevěná zástavba. Pětice do skály vytesaných prostor byla upravena do dnešní podoby patrně až v 17.-19. století. Severní průrva oddělující hrad od skalního hřebene měla rovněž charakter obranného příkopu. Při patě vzhůru stoupajícího hřebene se dochoval malý skalní polozasutý sklípek s tesaným patrně gotickým portálem. Hradní jádro se nalézá na vrcholech jižní, střední a severní skály, ve třech výškových úrovních. Původní vstup naznačuje rozšířená průrva dnešního vchodu, zajištěná mohutnými záseky po trámech na místě dolní branky. Na konci tesaného schodiště stála horní branka vnitřního hradu, kterou chránila vysoká nástavcová skála s velikým přírodním oknem. Výzkum jižní plošinky neodhalil základy zdiva, zachovaného však níže při západní hraně. To dokládá existenci obvodové hradby pokračující v obvodu celého skaliska. Na jižní stěně se nachází pět řad záseků po dvoupodlažním obranném ochozu. Nižší podlaží horního hradu obsahovalo z poloviny vyzděnou a z půli tesanou skalní komoru, na kterou navazovala spojovací chodba se zdí na východní straně. Ve zdi jsou dvě střílnová okna. Zadní část tvoří prostor obklopený skalními bloky a obehnaný rovněž hradbou se dvěma podobnými okénky a velkým novodobým obloukem po zříceném úseku zdiva. Zde se nachází hluboká do skály tesaná hradní studna s dobře zachovanými pískovcovými reliéfy. Do její polootevřené skalní světničky je kladena hradní kuchyně. Mohutný šikmo vzhůru tesaný komín je doplněn ve skalním stropě zřetelně tesanými schůdky. Nejvyšší část hradu na střední skále je dnes přístupná dřevěným schodištěm. Zde se nacházelo obytné jádro hradu. Vrcholová plošina tohoto bloku nese na jižní straně nízký relikt obvodové zdi. V nástavcové skále se nachází dvojice hrotitých výklenkových komor. O existenci dřevěné zástavby severní skály vypovídají tesané trámové kapsy. Jihozápadní část hradu zvaná Hlídky představuje druhé obytné jádro. Výškově se rovná prvnímu jádru. Po obrané stránce tvořila Hlídka samostatnou jednotku, avšak chyběl zde zdroj vody. Původní vstup vedl z jádra hradu po mostě do skalní průrvy. Horní plocha Hlídky o rozměrech 11,5 x 16 m nese stopy po ukotvující trámové konstrukci a je zde i tesané podvalí věže. Odtud vedla skalním portálem cesta do tesané světničky o rozměrech 4 x 4 m, nacházející se v jádru skalního bloku. Celkově lze shrnout, že hrad Rotštejn patří ke skalním hradům s dvojicí samostatných obytných jader.