Zemský úřad

Komplex dvou ministerských budov čp. 375 a 376 (pův. Zemský úřad), postavených v l. 1928-29. Kompozice dvou shodných budov tvoří pohledový rámec pomníku Palackého a panoramatu Emauzského kláštera. Obě monumentální stavby uzavírají prostor náměstí Zítkových sadů a jejich půdorysná a objemová kompozice zachovávající průhled na průčelí kláštera patří k nejvýznamnějším projevům českého urbanismu. Oba objekty jsou řešeny na členitém půdoryse tvořeném hlavní budovou, nižšími křídly a uzavřenými a otevřenými dvory. V ose mezi oběma objekty je umístěno náměstí prostorově zdůrazněné konkávně řešeným oplocením otevřených dvorů bočních křídel. Ve středu náměstí stál pomník z mrákotínského žulového monolitu s postavami čs. legionářů (arch. Hypšman, sochař J. Mařatka, 1928), který byl odstraněn za 2. světové války a obnoven v současnosti.