Zemská banka království českého / UniCredit Bank

Nárožní pětipodlažní budova obdélného půdorysu na hloubkové parcele, dvěma mosty původně spojená se sousední budovou čp.857. Hlavní průčelí do ulice Na Příkopě pětiosé. Přízemí bosováno, v ose hlavní, pravoúhle zakončený vstup s půlkruhovým nadsvětlíkem, po jeho stranách prosklené výkladce. V 1. patře okna široká, segmentově zakončená, v ose hlavní klenák se lvím maskaronem. Mezi okny mělké niky se sochami - alegorické reliéfy od S. Suchardy, znázorňující Technologii, Zemědělství, Průmysl, Obchod. V ose 2. patra balkon na třech krakorcích s balustrovým zábradlím, okna široká, trojdílná, lemována pilastrovými edikulami, završenými průběžnými římsami se zubořezem. V parapetních výplních reliéfní sochařská výzdoba od Celdy Kloučka. Obdobná výzdoba v suprafenestrách, v ose secesní maskaron. Okna 3. patra jednoduchá trojdílná, mezi nimi čtyři znaky měst od C. Kloučka. Nad nimi vyložená lunetová římsa s mozaikami od Mikoláše Alše. Nadstaveno 4. patro se segmentově zakončenými okenními osami. V přízemí za vstupem čtvercová předsíň, v ní dva nástěnné obrazy od Maxe Švabinského - sv. Václav, žehnající obyvatelstvu země; vpravo alegorie Blahobytu a Práce. Za síní monumentální reprezentativní schodiště se sochařskou výzdobou - dva světlonoši u paty schodiště od B. Schnircha a s nástěnnými lunetami od K.V.Maška. Následuje obdélná dvorana s proskleným stropem, po obvodu alegorické plastiky, znázorňující kraje českých zemí, a městské erby od Hergesela, Schnircha, Procházky a Suchardy. Ve 2.patře štukový strop zasedací síně od A. Foklmanna, malby v lunetách od E. Holárka aj.