zámek Zásadka, zřícenina

Zřícenina zámku stojí na S okraji obce, na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Jizery s Mohelkou u Mohelnice. Předchůdce renesanční stavby bývala středověká tvrz, jejíž počátky jsou kladeny do 2.pol. 14.stol. V pramenech později zmiňovaný hrad v 2.pol. 16. stol. koupil Zikmund Vančura z Řehnic a na Valečově, kterému se připisuje přestavba na renesanční zámek. Od konce 17. stol. ztratil zámek rezidenční charakter (za Valdštejnů) a nadále využíván jen příležitostně. Po požáru r. 1790 chátral a od druhé pol. 19. stol. byl opuštěn a nechán svému osudu. Za nejstarší součást dnešní zříceniny (Na J a Z zajištěné širokými, dnes zkomolenými příkopy) se považuje dvoutraktový palác s valeně zaklenutými suterény na nejchráněnější S straně, na který navazovaly obvodové hradby. V blízkosti JZ nároží paláce jsou dochované terénní reliéfní relikty čtvercové věže. Z renesanční stavby (zřejmě dvoukřídlé patrové dispozice na půdorysu L) jsou dochovány pouze fragmenty obvodových zdí nad srázem (SZ a JZ strana). Zdivo této části je převážně smíšené (velký podíl cihel s kamenným zdivem). Částečně jsou dochována ostění oken (nejlépe je dochováno profilované ostění okna patra v J průčelí) a kamenná oblounová římsa na vnějších průčelích. Ve starších popisech se mluví o sgrafitové výzdobě-dnes zaniklé. Poznání dispozice hradu a následné stavební etapy by mohl osvětlit důkladný stavebně historický a archeologický průzkum lokality. Předmětem ochrany je zřícenina zámku Zásadka a pozemky vymezeného areálu.