zámek s pivovarem a dvorem

Mohutná stavba býv. zámku, který byl později přestavěn na pivovar s dalšími přistavěnými hospodářskými budovami, je situován v severní část i obce, ve vidlici Bolkovského potoka a jeho pravostranného přítoku. Zaujímá místo těsně pod JV svahem, na kterém je ve vzdálenosti asi do 500 m vystavěný kostel sv. Václava se hřbitovem. Areál bývalého zámku je přístupný od průjezdní komunikace z JZ strany ve směru Rudník - Vrchlabí. Po levé straně (do příkré stráně) vymezen vozovou cestou, po pravé straně místní komunikací (k JV straně) hospodářských staveb pivovaru, které tvoří uzavřený areál. Od SV strany je areál uzavřen rozměrnými stavbami nádvoří, poz. parc. č. 210/1, 210/2 se nacházejí v sousedství bývalé farní budovy. Vlastní budova pivovaru (pův. zámku) je asi 90 m dlouhá impozantní stavba, svou severní částí je zapuštěna do svahu (k vozové cestě). K východnímu nároží přiléhá čtvercový, jednopatrový objekt dílen. Jižní stranu protáhlého nádvoří podél hlavního, JZ průčelí pivovaru, uzavírá přízemní až jednopatrová budova, jejíž rozsáhlou střední část vyplňuje ležácký sklep. Na hospodářské budově a budově býv. zámku (přest. na pivovar) při vstupu do areálu zazděny 4 ks mezníků. Hraniční mezníky (?) - fundátorské desky, v počtu 4 ks, zazděné v areálu býv. zámku (přest. na pivovar) umístěné na zdi hospodářské budovy a zdi býv. zámku při vstupu do areálu od JZ strany, pův. rejst. č.15614/6-5065, 16889/6-5067, 45257/6-5066, 46598/6-5064 - zápis do státního seznamu schválen usnesením ONV Trutnov dne 16. 12. 1987, č. j. kult/1455/87/Ku.