zámek Opočno

Rozlehlý soubor budov na širokém ostrohu v jižní části města, obepínaném údolím Zlatého potoka, proměněným v park s mnoha doplňkovými objekty. Na špici ostrohu dvoupatrový trojkřídlý renesanční zámek, vnitřní nádvoří s kašnou a plastikami dvou jelenů uzavřeno na východní straně balustrádou s vázami, přerušenou schodištěm na terasu schodiště do parku. Při severním a západním průčelí zámku 1. nádvoří s další kašnou, vymezené na východě spojovacím krčkem čp. 377, k němuž se na východě připojuje mostem studniční věž, na západě býv. konírny čp. 378 s jízdárnou a na severu býv. pivovarem čp. 379. K němu na západě přiléhá čtyřkřídlá býv. soudní budova čp. 2, mezi níž a jízdárnou kovová vstupní brána z Trčkova náměstí. Nad SV okrajem údolí od čp. 378 přes 600 metrů dlouhá spojovací chodba, při níž na Trčkově (Malém) náměstí stojí ještě kostel Nejsvětější Trojice a fara čp. 2, dále k severu míčovna čp. 6 a na konci pozdně renesanční patrový letohrádek čp. 37. Při severním nároží kostela krucifix. Mezi kostelem a jízdárnou zeď s branou a brankou, uzavírající dvorek čp. 378 s býv. kočárovnami na JZ, při spojovací chodbě. Při býv. pivovaru východně velký sklad se zbytky opevnění a severně dvůr, uzavřený přízemním domem čp. 380 s branou pivovaru. Rozlehlý park vymezen ohrazením, do něhož v rovinné severní části zapojen býv. palmový skleník a oranžérie, před ní bazén s vodotryskem, stranou je přemístěný pomník nevolnických bouří. Jižně pod letohrádkem ve svahu další zdobné schodiště. Osu podkovovitého údolí tvoří Zlatý potok, překlenutý sedmi mosty, se dvěma rybníky, na jejichž výtocích vodopády, na hrázi dolního rybníka dřevěný altán. Jihovýchodně pod zámkem vodárna a na jižním břehu dolního rybníka čínský pavilón, ve skalní stěně na JZ straně údolí orlí hnízdo, na protější straně údolí, proti zámku hájovna čp. 275. Park ohrazen ohradní zdí v šesti úsecích, první dva kolem rovinné severní části parku, třetí a čtvrtý na západní straně parku, pátý a šestý na východní a a severní straně parku.