zámek

Areál zámku v Osečanech zaujímá spolu s rozlehlým parkem celou západní polovinu obce nad údolím potoka Mastníka. Zámecký komplex tvoří vlastní trojkřídlý zámek, který se nádvořím otevírá k východu, do rozsáhlého hospodářského dvora. V první partii tohoto dvora jsou kolem lichoběžníkového nádvoří tři, na sebe navzájem nenavazující, stavby. Na jihu jsou to drobné obytné domky a kolny, na něž kolmo na východě volně navazuje monumentální sýpka. Severní stranu tvoří podélná přízemní hospodářská budova (chlévy pro kombinované ustájení dobytka s převahou hovězího – předmět návrhu). Východně od této hospodářské partie s mírným odstupem navazuje druhá část dvora tvořená dvěma podélnými, ve směru východ-západ orientovanými stavbami (tyto části staveb jsou z velké části novodobě upravené). Součástí hospodářského dvora byly také konírny s kolnami, umístěné při severní hraně areálu (novodobě upravené). Vlastní zámek se nachází zhruba v centru celého komplexu. Ze západní, severní a jižní strany jej obklopuje rozlehlý park s několika menšími objekty a prádelnou. Prostředí zámku a hospodářského dvora uzavírá ohradní zeď, oddělující zámecký komplex od návsi a další vesnické zástavby. Předmětem ochrany je zámek, park s drobnými stavbami, prádelna, dům čp. 32, sýpka, hospodářská stavba na severu areálu, ohradní zdi s branami a k tomu náležející pozemky.