zámek

Nad soutokem dvou potoků na skalnatém ostrohu, přístupném od východu a severovýchodu situovaná nepravidelná disposice, sestávající ze vstupného traktu s branou a vlastních zámeckých budov, navzájem spojených lomící se chodbou s válcovým schodištěm; střechy sedlové (břidlice). Jednopatrová, k východu obrácená budova s příčným, k západu obráceným křídlem, je kryta sedlovými střechami (břidlice). Má omítaná průčelí, ukončená profilovanou římsou, nesoucí atiku v podobě cimbuří. V přízemí jsou okna lomená, v patře záclonová, doplněná v pravém úhlu se lomícími římsami. V ose zdůrazněné mělkým, na boku pilastry, zdůrazněným rizalitem, je profilovaný lomený portál. Ve vrcholu štukový znak Bouquoyů, podepřený gryfy, s heslem "Dieu et mon droi". 1. patro rizalitu, oddělené římsou, je opatřeno lomenými sdruženými okny pod stupňovitě zalamující římsou, celek ukončuje stupňovitý štít. Dvorní průčelí jsou hladká s jednoduchými okny; štít západního křídla lemující cimbuřím, ukončené nár. štenýři okna mají ploché štukové rámování. V ose přízemí umístěný průjezd člení přízední pilíř s představenými příporami, zaklenutý 3 křížovými klenbami. Patro plochostropé, přístupné z průjezdu schodištěm; přízemí rovněž klenuté. Spojovací jednopatrový trakt, napojený na jihozápadní nároží vstupního traktu je hladce omítaný, s plochou terasou místo střechy zakrytou dnes zničeným cimbuřím. Jeho stěny otvírají lomené, mírně stlačené arkády, lemované plochými rámy; chodby má v přízemí v patře stlačené klenby a je z ní přístup do velkého šnekového schodiště, jímž se chodí do vlastního zámku. Zámecká budova se skládá ze staršího západního, nad půdorysem "L" vybudovaného traktu, s nímž je spojeno jihovýchodní křídlo, řešené na půdorysu "U", doplněné terasou i v ose jižního křídla stojí válcová věž. Do údolí obrácená průčelí člení na nárožích bosáž a úseky profilované hlavní římsy, která nese atiky a stupňovitě řešené štíty, jimiž prorůstají cimbuřím ukončené fiály, nesené konsolami. Atiku doplňují slepé kružby, ve štítech jsou vložena okénka. Okna přízemí mají plošné zalomující se rámy; okna 1. patra mají přetínající se ostění a ukončují je zalamující se římsy. K jihovýchodu obrácené průčelí doplňují arkýře na konsolách, zdobené příporami, s gotizujícími lomenými okny. Vložená terasa má prolamované zábradlí a vedou na ni dveře s přetínajícími se pruty v ostění; stejně jsou řešena i přilehlá okna. Dvorní průčelí je hladce omítané, ukončené profilovanou římsou, s pravoúhlými okny v plochých rámech. Záp. křídlo ukončují k severu obrácený štít s nárožními štenýři s cimbuřím a lomenými okénky. Do nádvoří (k severu obráceno) je umístěno dvouramenné schodiště, končící v úrovni 1. patra na terase, chráněné kamenným zábradlím. Pod terasou lomený portál do přízemí; do 1. patra vede lomený portál, z boku doprovázený okny. Vnitřní disposice běžná; v přízemí západního křídla jsou klenuté prostory, patro je plochostropé, přístupné z nepravidelné haly po schodišti z nádvoří. V jihovýchodním traktu 2 řady neklenutých místností; pod terasou v přízemí je obdélný prostor kaple, opatřený 5 okny. Kryje ji dřevěný ve vrcholu lomený strop, nesený dřevěnými vyřezávanými konsolami. V ose jižního průčelí předsunutá válcová věž je neomítaná z lomového kamene, ukončená cimbuřím, vsazeným na obloučkovém vlysu. V interiéru má vestavěné schodiště, vedoucí na horní plochou terasu.