zámek

Zámecký areál leží svou západní stranou ve frontě silnice, u které stojí budovy, za nimiž se rozprostírá rozsáhlý park pokračující bažantnicí. Do zámku se vstupuje přes čestný dvůr uzavřený k silnici obytnou budovou s průjezdní bránou. K zámku se na severu připojuje menší hospodářská budova. Krajinářský park komponovaný na hlavní osu zámku od východního průčelí je obehnán zdí s bránou v jihovýchodním koutě. Parkem protéká ve směru východ-západ regulovaný potok, od něhož severovýchodním směrem v parku je zřícenina starší stavby. Severně od potoka je velký rybník. V severozápadním koutu parku stojí dvě stavení, jedním z nich je patrně domek zahradníka. Přes silnici náleží k zámeckému areálu hospodářské předzámčí s křídlem konírny a jízdárny s vjezdem s pavilónky a kolmým křídlem stodol a kolen. V křídly sevřeném dvoře se stáčí potok upravený v kanál - náhon okolo místa pro napájení pro koně pod věží k mlýnu s pekárnou a elektrárnou čp. 17 severozápadně od zámku. Západně od mlýna, v jihovýchodním koutu hospodářského dvora, stojí trojkřídlá stavba Starého zámku - tvrze čp. 18. Od něj severozápadně stojí budova sladovny s přístavbou dílny čp. 19, jižně od ní dva nevýznamné obytné domky, severně od ní mohutná barokní sýpka. Západně od ní jsou na 2 kolmých obvodových stranách dvora křídla - severní stodola a západní obytné stavení s chlévy (klasicistní). Předmětem ochrany jsou: zámek, bývalá tvrz, zámecký park, čestný dvůr, brána s pavilónky a lipovou alejí, jízdárna, stáj s obytným patrem, pilířový plot před stájemi, podezdívka plotu a brána plotu parku, hospodářské křídlo - kotelna, obytná úřednická budova, domek zahradníka a obytný dům, pilířový plot s branou a kolnou, mlýn s pekárnou, mlýnský náhon, věžová stavba nad náhonem, pivovar - sladovna, sýpka, zřícenina hospodářské budovy v parku a pozemky vymezeného areálu.