zámek

Jednopatrový zámek v zásadě podélné hmoty s mansardovou střechou a centrální hodinou věžičkou, s reprezentativním zahradním arkádovým průčelím. Průčelí k silnici má pravidelné symetrické členění, s nevýrazným mělkým centrálním rizalitem. Je devítiosé, okna výškově obdélná,šestitabulková s podokenními římsami a šambránami s ušima, v přízemí klenáky, které se dotýkají kordonové římsy. Centrální rizalit má v přízemí podobu převýšeného bosovaného portálu. Vložené okno je atypické, půkruhově zaklenuté, v 1. patře široké obdélné dvanáctitabulkové okno s římsou a šambránou. Vlevo ( k východu) na průčelí navazuje odsazený nižší přístavek, do něhož je zapojena vyšší zaoblená hmota schodiště, zasahující až do podkroví. Na přístavek navazuje ohradní zeď se vstupní portálem do zahrady. Portál v omítaném provedení s rytými rámci je půlkruhově zaklenutý, ve vrcholu s vrstveným klenákem. Je završen mohutně profilovanou římsou, uprostřed segmentovaně vzdutou, vrcholící kamennou koulí na podstavci. Zeď i portál mají krytinu z prejzů. Přístavek v levém boku tříosý, levá osa vyšší, se zaoblenými rohy (schodiště), okna šestitabulková u korunní římsy vyšší části oválné šestitabulkové okno. V levém boku vstupní části v přízemí vstupní otvor, vedle pokračuje vlastní budova – dvě okenní osy s římsami a šambránami, uprostřed vždy jeden klenák, který se dotýká korunní římsy. Pátá osa je tvořena čtyřmi malými obdélnými okny, celek je orámován šambránou. V 1. patře 4 osy s římsami a šambránami. Mezi přízemím a 1. patrem kordonová římsa, pod střechou profilovaná korunní římsa. Průčelí do zahrady je členěné opět přísně symetricky, s akcentovanou střední osou. Nároží flankují ploché patrové rizality, završené trojúhelnými štíty. Mezi ně je vložena pětiosá arkádová část průčelí. Vodorovné členění fasád na hladce omítaném soklu zprostředkuje pásová bosáž přízemí, kordonová římsa, parapetní pás v 1. patře a korunní římsa, jejíž profilace se na štítech rizalitů rozdvojuje a zalamuje po jejich obvodu. Rizality jsou v přízemí prolomeny dvojicemi asymetricky umístěných výškově obdélných oken lemovaných hlazeným ponořeným orámováním s širokým vrstveným klenákem ve vrcholu. Osově umístěné široké obdélno okno v patře rizalitu má konzolkovou parapetní římsu, stuhovou šambránou s ušima, doplněnou nad oknem štukovou výzdobou kolem centrální oválné niky s reliéfním poprsím (v levém rizalitu ženským, v pravém mužským). V ose trojúhelného štítu je ležatě oválné okno se štukovou výzdobou a vrstveným klenákem ve vrcholu. Mezi rizality je v přízemí vložena pětiosá pilířová arkáda, gradovaná ke středu nestejnou šířkou travé. Po stranách jsou oblouky výrazně rozšířené na úkor užší 2. a 4. osy. Jsou zaklenuté stlačenými oblouky, kdežto obě užší osy mají půlkruhový záklenek. Travé fasády ve střední ose, tvořící hlavní vstup, má průměrnou šířku, půlkruhový záklenek a je po stranách flankováno šikmo se rozevírajícími polopilíři s postavami atlantů, nesoucími vysazený balkon v patře. V 1. patře jsou arkády pravidelné, neklenuté, s architrávy nesenými pilíři s polosloupy. Pole arkád jsou opatřeny okenními výplněmi, členěnými masávními rámy na 3x3 pole, s dalším křížovým členěním příčkami. V ose je umístěn balkon s kamenným mřížovým zábradlím mezi pilířky. Střecha je mansardová, dříve kryta prejzy, nyní měděným plechem. Uprostřed střechy věžička na čtyřhranném soklu s náznakem ciferníků, opatřená lucernou a makovicí, s hrotnicí ve vrcholu. Arkády jsou v přízemí zaklenuty pěti poli plackové klenby. Na střední ose vchod do průjezdu, zaklenut stlačenou valenou klenbou, na pasech s hranatými výsečemi. Vstupní vestibul plochostropý se štukovou výzdobou na stěnách a na stropech. Ostatní místnosti plochostropé, s neobarokní štukovou výzdobou, ve sborovně na stropě textilní potah.