zámek

Areál se rozkládá na mírném svahu. Do areálu se vstupuje branou při ulici Veleslavínské. Druhá vedlejší brána je slepá. Zámek stojí v jihozápadní části, kde jeho původní trojkřídlá stavba uzavírala dvůr (boční křídla byla ubourána a nahrazena mírným prodloužením křídla hlavního). Před zahradním průčelím zámku je terasa uprostřed s kruhovým bazénkem s fontánou a plastikou putta. Na hlavní osu zámku navazuje hlavní cesta parku, jejíž počátek je flankovám soškami puttů na pilířích. V parku jsou tři pavilony: dva v severní části parku a třetí na východní straně. Ostatní objekty nejsou předmětem pam. ochrany. Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící korunní římsa. Zahradnímu průčelí dominuje střední trojosý rizalit, ve spodní části s trojicí vysokých, polokruhově zakončených vstupů, završený trojúhelným štítem a atikou. Mezi střední část a boční přístavby jsou vsazeny přízemní arkádové čtvrtkruhové pavilony o třech osách. Interier: V přízemí je oktogonální hala s neckovou klenbou s výsečemi. Valeně jsou zaklenuty i další prostory přízemí. Patro je plochostropé, místnost nad vstupní halou má dřevěný kazetový strop a dřevěné obložení a kamna z barevné glazované keramiky. Park je obehnán zděnou ohradní zdí. Na ose zámku probíhá parkem asfaltová cesta, krytá žlutým vlnitým plechem. Ve spodní části zůstaly ovocné stromy. Při jihovýchodní zdi je rybníček. Pod paloukem JV od asfaltové cesty je vojenský kryt. Dvě symetrické, zrcadlově umístěné plastiky puttů rámují cestu vedoucí do parku. Soška stojí na hranolovém podstavci. Putto něžně objímá kůzle, které klečí předníma nohama na malé skalce. Terasa leží před zahradním, tzn. SV průčelím zámku. Ve středu terasy, na hlavní ose zámku, je kruhový bazének se sochou putta uprostřed. Kamenný okraj bazénku je oblý, osazený na kříž čtyřmi vázami. Ve středu je hranolový pilíř, na kterém stojí putto zápasící se dvěma kachnami. První se mu vine k noze, druhou má přehozenou na zádech. Brána uzavírá vstup do areálu v jihozápadní části areálu. K bráně se po obou stranách pojí nové budovy vrátnic. Bránu tvoří hlavní průjezd, jehož horní část má vykousnuté rohy a boční vstup pro pěší ve zdi. Brána je zasřešena nizoučkou stříškou sledující projmuté rohy. Průjezd brány je segmnetově zakončen. Pilíře brány jsou bosovány, s hladkými pilastry s hlavicí. Dřík pilastru je vyplněn vystouplým polem. Plocha nad průjezdem je vyplněna štukovými poli, sledujícími tvar stříšky i průjezdu, ve středu s mohutným klenákem. Branka pro pěší je rovněž segmentově zakončena, má štukové ostění s naznačeným klenákem. Brána II je situována jižněji než brána I. Jde o slepou bránu. Tvoří ji dva bosované polopilíře s přiloženými pilastry s hlavicemi. Dříky pilastrů mají vystouplé štukové pole. Brána má slepý segmentový záklenek. Ve vrcholu je naznačen klenák, nesoucí reliéfní dekorativně pojatý alianční znak. Horní část brány s vybranými rohy je vyplněna vystouplým polem, sledujícím linii korunní římsy. Brána je kryta kamennými deskami. Pavilon I leží přibližně ve středu délky pozemku při východní zdi. Trojpodlažní stavba na obdélném půdorysu má hlavní průčelí orientováno k jihozápadu. Fasáda s důrazným vertikálním členěním je pojata na všech průčelích jednotně. Nároží jsou pokrytá bosáží, okna nad sebou jsou spojena jednotícím lisenovým rámem. Pole mezi okny podlaží vyplňují štukové, do profilovaných rámů zasazené reliéfy váz s ovocem a květinami. Mezi okny zůstaly úzké pruhy režné omítky. Fasády jsou završeny profilovanou korunní římsou. Hlavní vstup je obdélný s polokruhovým nadsvětlíkem. Je rámován pilastry nesoucími oblouk archivolty, s volutovitým vrcholovým klenákem, podpírajícím balkon. Ten podpírají další dvě volutové konzoly, nesené pilastry, rámujícími po stranách vchod. Balkon má zábradlí z ornamentálně pojaté mříže. Boční vstup tvoří malá předsíňka ve formě edikuly s mansardovou stříškou. Nárožní pilastry nesou segmenový fronton. Mezi pilastry je vložen obdélný vstup s polokruhovým nadsvětlíkem, krytým ozdobnou mříží. Dveře jsou dvoudílné výplňové s motivem slunce. Celý pavilon je zastřešen mohutnou mansardovou střechou s vikýři a věžičkou. Pavilon II stojící v severní části pozemku při ohradní zdi na obdélném půdorysu o dvou patrech a jednom podkrovním má hladkou fasádu, členěnou pouze širokými římsami, obíhajícími kolem celé budovy vždy tesně pod a nad okny. Okna jsou obdélná, dělená trojdílná. Pavilon III leží v severozápadní části pozemku. Pavilon je tvořen dvěma obdélnými částmi, které mezi sebou svírají čtvrtkruhovou zimní zahradu s terasou. Fasáda je hladká, vertikálně členěna pilastry, na jedné stěně s kanelováním ve spodní části, na zaoblených nárožích s pásy bosáže. Okna jsou trojdílná, rámovaná profilovanou šambránou s profilovanou parapetní římsou, přízemí jsou segmentově ukončena, a ve vrcholu mají klenák. Fasáda je ukončena vyloženou profilovnaou korunní římsou. Čtvrtkruh zimní zahrady je trojosý, členěný kanelovanými pilastry, nesoucími kládí s mohutnou římsou. Nad ní je kuželkové zábradlí terasy. Půlkruhově zakončená okna a dveře jsou rámována profilovanou šambránou s klenákem. Okna jsou dvoukřídlá, tabulková, půlkruh je paprsčitě členěn. Před zimní zahradou je po několika schodech přístupná půlkruhová terasa s kuželkovým zábradlím.