zámek

1) zámek 2) kašna 3) park 4) ohradní zeď parku Areál zámku se rozkládá při jihovýchodním okraji vsi, v její níže položené části. Budova zámku je situována v severozápadní části bývalého poplužního dvora, kašna na volném prostranství před zámkem, park se rozkládá východně od poplužního dvora. 1) zámek Patrová zděná omítaná částečně podsklepená budova na nepravidelném půdorysu blízkému tvaru latinského kříže, složená v podstatě ze čtyř nestejně širokých a dlouhých křídel obdélného půdorysu, krytá sedlovými a valbovými střechami (eternitové šablony) s oplechovanou hranolovou věží nad severním křídlem. Nepravidelný půdorys objektu svědčí o složitém stavebním vývoji. Nejstarší část objektu středověkého původu je jihozápadní křídlo s valeně klenutou místností, do níž vede nově sestavený pozdně gotický portál. Střední část tvrze a JZ křídlo je renesanční, vystavěné snad za použití staršího zdiva - z této etapy se dochovala psaníčková sgrafita, objevená při opravách zámku v r. 1942. Celková úprava objektu z r. 1798 se projevila především v adaptaci vnitřních prostor, kdy byla zřízena i kaple v patře severního křídla. Kolem r. 1847 vzniklo nové SZ křídlo, obsahující v přízemí především provozní prostory a v patře obytné místnosti. Hlavní jihovýchodní průčelí o 7 okenních osách. Dvě levé osy jsou součástí jihozápadního křídla - v přízemí na místě dvou zazděných půlkruhových arkád oválná okénka, v patře dvě pravoúhlá okna s jednoduchou parapetní a nadpražní římsou). Následuje krátké vystupující jednoosé jihovýchodní křídlo, završené na čelní východní straně segmentově ukončeným barokním štítem s prohnutými křídly a štukovým rámem, na západní straně křídla v patře na krakorcích nesený arkýř, na severní straně balkon. Čtyři pravé osy jihovýchodního průčelí patří již do severního křídla, v první ose zleva v přízemí hlavní vstup do objektu - pravoúhlý žulový portálek se zvýrazněnými soklíky a hlavním klenákem s rytým letopočtem 1798 (datum barokní přestavby). Východní průčelí jz. křídla a západní průčelí jv. křídla pokrývá psaníčkové plné sgrafito, Zbývající fasády jv. křídla a fasády severního křídla jsou řešeny shodně - omítky hladké s nároží plochou štukovou bosáží, fasády člení průběžná kordonová římsa (s výjimkou S a Z průčelí severního křídla) a bohatě profilovaná korunní římsa, okna obdélná, v přízemí nerámovaná, ale s podokenními římsami, v patře opatřená štukovými rámy s bohatou ornamentikou. Severní křídlo má severní průčelí dvouosé s ústupkem při levém nároží (zde v patře umístěna zámecká kaple), západní průčelí prolomeno v přízemí do zahrady dvěma půlkruhově ukončenými arkádami, podklenutými valenou klenbou s lunetami, v patře nad arkádami 3 pravoúhlá okna. Nejmladší a současně nejdelší západní křídlo má hladké fasády s pravoúhlými okny, částečně ve štukových rámech, fasády ukončuje profilovaná korunní římsa. V jihozápadním křídle valeně klenutá prostora, v renesanční části křížové klenby s hřebínky a plackové klenby. Barokní kaple opatřena iluzivní malbou. Západní křídlo sklenuto plackami. 2) kašna Kamenná nádrž má čtvercový půdorys s jemně zaoblenými rohy. Stěny sestaveny ze žulových desek spojených nahoře železnými třmeny, vnější čelo stěn provází mírně předsazený soklík. Pod horním okrajem čela jednoduše profilovaná římska, na západní straně v plastické plošce s vykrojenými rohy letopočet 1849. Uprostřed žulový válcový pilířek, který vrcholí mísou s motivem mušle. Na bocích mísy vyústěny chrliče (železné trubičky). 3) park Tato rozlehlá zahrada byla z větší části školkou dřevin, v části malý park ve formě přírodně krajinářského. Prostor je v půdorysu zhruba obdélný, rozložený na vodorovné ploše. Stromy jsou soustředěny zejména ve v. a j. části, většinou mladé, pouze několik stromů bude starších jak 150 let. Převažují listnaté stromy (buky, lípy, javory, jilmy aj.), z jehličnatých stromů zastoupeny jedle a smrky. V parku nejsou patrné žádné pěšiny; pouze v sz. části vede od hlavní silnice asfaltová cesta lemovaná vesměs starými listnatými stromy (lípy, kaštany, topoly aj.). V severní části parku velká zatravněná plocha využívaná jako hřiště. V jižní části plochy vydělený drátěným oplocením pozemek pro chov dobytka. 4) ohradní zeď parku Park je na jižní východní a severní straně ohrazen zbytky plné kamenné zdi, která je vysoká vesměs kolem 1 m. Zdivo lomové, dnes neomítané, místy dochované krycí kamenné desky - placáky. Zeď je na mnoha místech rozvalená, dochovaná v nízkých fragmentech či zcela rozvalená až na terén - zejména na východní a severní straně. Na jižní straně patrný zbytek branky a úseky segmentového vykrojení. V blízkosti zdi četné nálety, místy dřeviny porušují fragmenty zdiva. Na západní straně směrem do dvora fragmenty zdiva doplněné patrně později vyzděnými cihelnými pilíři.