zámek

Exteriér: Dvoukřídlá část – sokl z hladké tvrdé omítky. Přízemní část, oddělená od patra římsou, pokryta psaníčkovým sgrafitem s ostře červenohnědou spodní vrstvou. Psaníčka, oddělená tmavými proužky, mají bílý okraj a dělení provedená jednoduchou linkou – střídají se psaníčka dělená diagonálami a se střední třetinou podélně dělenou vodorovně. Horní a levé pole světlé, zčásti při okraji přistínované křížovou šrafurou, spodní pole úplně tmavé, pravé s polosrdcovitým bílým výkrojkem (zčásti se šrafurou) při spodní diagonále. Patro zdobeno stejným sgrafitovým vzorem se šedou spodní vrstvou. Okenní konstrukce novodobé, dvoukřídlé, šestitabulkové v ostěních z umělého kamene, napodobující laloškou profilovanou šambránu, na niž je nasazena přímá římsa, profilovaná podbrádkou a sigmou. Dveře se stejnou šambránou, bez supraporty. Popis jednotlivých průčelí od severu ve směru hodinových ručiček: Severní (vstupní) průčelí – třináctiosé, 6. a 7. osu zprava tvoří okna schodiště, posunutá nahoru a pouze čtyřtabulková. 8. osu přízemí tvoří hlavní vstupní portál – lemování půlkruhově uzavřeného vjezdu profilováno drobnými ústupky, na archivoltě dvě rozety a ve vrcholu maskaron. Rámování tvoří sloupky ze čtvercových bos, na nichž na drobných římsových konzolách stojí (ve výšce archivolt) ve vysokém reliéfu provedení „plameňáci“, ve cviklech ústupkové výplně, nad archivoltou římsové kladí (profilováno s uplatněním perlovce) s nápisem ve vlysu: LADISLAVS*WELWNIVS*BARO*A*ZEROTIN LVNDENBVRGI*TREBOVI AE MARC / MANORVM* ET HOHEMSTADV*ME*EXTRVXIT*AC FIERI FECIT*ANNO DOMINI*1606. Nad římsou dva erby (Ladislava Velena ze Žerotína a manželky Bohunky z Kunovic) v medailonech z vavřínových věnců s volutovými motivy, opřené ze stran ocasy mořských nestvůr – „delfínů“. Východní průčelí – nepravidelné, sedmiosé (3. osa zleva v přízemí, bez okna). Jižní průčelí východního křídla – bez otvorů, pouze se sgrafity. Východní průčelí východního křídla – levá část zakryta venkovním schodištěm. V patře bílé, sgrafito zde tvoří jen vpravo nárožní bosáž. V patře osm velkých půlkruhově uzavřených oken bez dělení, vpravo vedle nich dvě drobná čtyřtabulková okénka. V přízemí prostřídána tři okna a troje dveře (levé polozapuštěné, k nimž sestupuje krátké schodiště, bez plastického ostění). Jižní průčelí severního křídla – nepravidelné devítiosé, zleva: nad 4. a 5. osou v patře jen jedno okno, v 6. ose v přízemí dveře, v 8. ose portál průjezdu shodný s hlavním (viz severní průčelí), avšak vlys hladký, mírně vypouklý, bez nápisu. Od něj stoupá vpravo jednoramenné venkovní schodiště ke dveřím v 1. patře. východního křídla, s plným zábradlím, kryté pultovou plechovou střechou, nesenou na jihu dřevěnými sloupky se vzpěrami. V boční (jižní) stěně schodiště novodobě tvarovaný kamenný portál s dvoukřídlými dveřmi. Západní průčelí severního křídla – bez otvorů, se sgrafity. Střecha dvoukřídlé části – valbová, krytá břidlicí, na severním křídle dělená dvěma oplechovanými požárními štíty. Komín omítaný, se šikmo seříznutou římsovou hlavicí. Hlavní římsa chybí, pohledově uplatněny konce vazných trámů. Nad „arkádovou“ chodbou pultová oplechovaná stříška s hlavní římsou profilovanou ústupky. Zbytek západního křídla – severní průčelí – mezi patry vpravo široké odskočení, otvory pouze v levé části. V přízemí dveře výplňové, zčásti prosklené, s přizděným parapetem, v patře okno dělené do T, vpravo u něj zazdívka dveří, vlevo a nad otiskem sedlové střechy vpravo zbytek štukové omítky, vpravo nastavovaná hrubá omítka. Východní průčelí – otisk sedlové střechy přízemního odbouraného objektu, ve štítě cihlová zazdívka velikosti otvoru, v přízemí vpravo okénko a zbytky vybíhajících bočních zdí. Jižní průčelí – dvouosé, v přízemí okénko do T, v patře vlevo prosklené dveře na balkon z I-profilů a betonových desek, mřížové zábradlí novodobé, se sluncovým motivem, vpravo čtyřtabulkové okno. Západní průčelí – dvouosé, v přízemí vlevo dveře, vpravo okno do T dělené, v patře čtyřtabulková okna. Střecha – valbová, krytá břidlicí, cihelný komín s římsami.