zámek

Hlavním objektem areálu je zámek čp. 1. Jde o rozhlehlou sedmikřídlou budovu na symetrickém půdorysu tvaru širokého písmene H, po stranách vpravo i vlevo s přesahující částí. Budova je zasazená do terénu, takže na východní straně je počet podlaží vyšší - o suterénní část. Zámek tak tvoří třípodlažní a čtyřpodlažní části. Na střední křídlo se na západní straně kolmo napojují dvě křídla – severozápadní a jihozápadní, na východní straně pak obdobně další dvě křídla – severovýchodní a jihovýchodní. Na jihu v podélné ose středního křídla pokračuje křídlo hlavního sálu a podobně na straně severní poslední křídlo zámku. Na severozápadě a jihozápadě jsou věže, částečně vnořené do křídel zámku. Jednotlivé fasády mají poměrně bohaté architektonické členění, dominantní je západní průčelí středního křídla s honosným vstupním portálem. Prostranství před severním průčelím severozápadního zámeckého křídla zdobí mřížový plot na zděné podezdívce. Rozdělený je čtyřmi sloupky s reliéfní výzdobou, na nichž jsou kamenné busty antických císařů. Západně od zámku je vstupní partie areálu s bránou, vrátnicí a hospodářskou budovou. Zděná bloková brána, uprostřed se zvedající do trojúhelného šítu, má v půlkruhově zakončeném otvoru dřevěná vrata. Nad vrcholem oblouku je deska s erbem Hochhauserů z Hochhausu a s německým nápisem. Jižně od brány stojí vrátnice - dvoukřídlá stavba na půdorysu písmene L, zasazená do terénu. Její fasády člení převážně otvory v šambránách, valbové střechy kryjí tašky. Na jihu se v ose napojuje hospodářská budova. Jde o přízemní zděný objekt protáhlého obdélného půdorysu, zasazený do terénu. Jednoduchou fasádu členění jednotlivé otvory, pultovou střechu kryjí bobrovky. Na jihu na ni navazuje hláska, rovněž situovaná v terénu. Je to třípodlažní zděná omítnutá budova obdélného půdorysu s poměrně jednoduchými fasádami a s valbovou střechou. Vzhledem k umístění na vnějším okraji zámeckého areálu se výrazně uplatňuje v jeho vzhledu. Rozdíly terénu vyrovnává celkem šest teras prostého provedení. Jedna je na západní straně, tři na jihu a dvě na východní straně. Jižně od budovy zámku se nacházejí základy bašty s bazénem. Bývalá bašta, situovaná v terénu, má základy ze smíšeného zdiva. Horní část je cihelná, s korunou zdiva, krytou kamennými deskami. V zatravněné horní ploše je kruhový bazének, lemovaný kamenným obrubníkem. Severně od zámku stojí panský dům, který spolu s blízkou kočárovnou reprezentuje provozní zázemí areálu. Objekt obdélného půdorysu s rizalitem ve středu severní stěny je zasazený do terénu. Fasády člení otvory v šambránách a římsy, v přízemí je nárožní bosáž. Střecha je valbová. Kočárovna stojí severovýchodně od panského domu. Je to zděný omítnutý objekt obdélného půdorysu, jehož hlavní průčelí člení segmentově zakončené otvory s vraty. Boční strany zakončuje trojúhelný štít, sedlovou střechu kryjí bobrovky. Rozdíl terénu mezi kočárovnou a plochou mezi panským domem a zámkem vyrovnává rampa. Na její jižní straně je kamenná zeď s parapetem, krytým kamennými deskami. Severozápadně od zámku se nachází zahrada, zvaná Lustgarten. Leží na terénu, který je oproti zámku značně vyvýšený a mírně stoupá severním směrem. Dnes je zatravněná, s několika stromy či jejich skupinami. V její severní části je terasní zeď s oválným bazénem. Za bazénem terén stoupá do terasy, přístupné z obou stran kamenným schodištěm. V zahradě se nacházejí také dvě kamenné sochy satyrů, sedících na gryfovi. Oporu třem stranám zahrady tvoří opěrná zeď, která je zčásti omítnutá a částečně z režného kamenného zdiva. Na jižní straně je ve zdi kamenná kašna s bohatým architektonickým orámováním. Na této straně je do zdi zakomponována rostlá skála. Na opěrnou zeď navazuje na západě zeď ohradní. Je zděná omítnutá, s cihelnou korunou zdiva. Na severním konci zdi je vyšší úsek se vstupním otvorem, vyplněným mříží. Severním směrem dále pokračuje oplocení se zděnými sloupky. Tvoří ho kamenná podezdívka s korunou zdiva, krytou cihlami a cihlové hranolové sloupky se stříškovitým vrcholem. Severně a východně od zámku se nachází anglický park. Dnes má charakter spíše lesa s četným stromovým porostem, na severu ho protkává několik cest.