zámecký pivovar

Monumentální budova někdejšího zámeckého pivovaru leží východně od bývalého panského hospodářského dvora v mírném svahu, klesajícím od ulice Ludvíka Kuby jižním směrem k zámeckému parku. Rozlehlá trojkřídlá stavba podkovové dispozice s prostorným středním nádvořím, otevřeným k Z., je v celém rozsahu jednopatrová a nepodsklepená. Křídla na sebe navazují v pravém úhlu. Stavebním materiálem je smíšené zdivo s mírnou převahou lomového kamene. Venkovní vápenné omítky jsou dnes světle šedé, pod nimi se objevují zbytky starší znatelně světlejší rovněž šedé omítkové vrstvy se stopami pekování, jež původně byla asi lomeně bílá. Severně od pivovaru se rozkládá zahrada, jejíž terén je proti úrovni budovy terasovitě zvýšen asi o 2,5 m. Zahradu odděluje na západní a severní straně od kolem procházející ulice novodobá cihelná neomítaná zeď, souběžná s uliční čárou. Ohradní zeď stojí na starší podezdívce z lomového kamene, která na straně ulice nevystupuje nad rovinu terénu a má charakter tarasní zdi, vyrovnávající výškový rozdíl terénu zahrady a ulice. V severní rameni zdi nedaleko od severozápadního rohu je z vnější strany zazděn starý silně zvětralý kříž z hrubozrnné žuly, vysoký asi 70 - 80 cm. Kříž, snad smírčí, je do zdi vložen obráceně, klínovitě rozšířeným vrcholem dolů. Pod křížem je zasazen do cihelného zdiva menší pravidelný žulový kvádr s nečitelným rytým nápisem nebo spíše letopočtem. Kříž neznámého původu je rustikálním dílkem obtížně datovatelným, pochází asi z 18., nejpozději ze začátku 19. století, může však být i podstatně starší. Starý pivovar obklopuje na jižní a jihozápadní straně široké ploché manipulační prostranství s provozními budovami, z nichž největší, stáčírna, byla postavena po požáru v roce 1907. Ostatní objekty jsou starší, patrně barokního, klasicistního původu. Rozlehlé klenuté pivovarské sklepy pod nimi jsou barokní. Předmětem památkové ochrany je barokní pivovar čp. 30 a 31 s přístavbami na jižní a západní straně, včetně torza starší kotelny a komínů a k tomu náležející pozemky.