Wimmerův palác

Městiště prochází celým blokem, je zastavěno dvojicí raně klasicistních domů (před r. 1787) vzájemně propojených bočními jednotraktovými křídly. Hl. průčelí do Rytířské ul. má monumentálně pojatou fasádu o osmi osách, z nichž dvě střední zdůrazňuje segmentový štít a iónské pilastry vysokého řádu, které také oddělují dvě boční osy. Meziokenní plochu v techto dvouosých částech člení vystouplá vykrajovaná pole, uprostřed s domovním znamením a po stranách s bustami imperátorů. Okna mají segmentové a trojúhelně zvlněné nadokenní římsy, v suprafenestrách se objevuje již raně klasicistní dekor. Dvorní průčelí doplňují pavlače, u hl. budovy pův. raně klasicistní zděné, u dalších křídel z větší části novodobé, ale s pův. tyčkovým zábradlím a pavlačovými brankami. Pavlač 2. p. vynášejí kamenné konsoly, zčásti novodobé; pův. na hl. budově a pravém křídle se zavěšenými čabrakami, u zadní budovy až z doby po r. 1826, kdy byla tato stavba upravena podle návrhu Karla Pollaka. Zadní průčelí do Provaznické ul. je klasicistní (1826), desetiosé, s risalitově vyznačenou střední dvojicí a s nově pozměněným parterem, kde vjezdová vrata, umístěná pravo, pocházejí z úpravy kol. r. 1850. Okna l. p. rámují šambrány s přímou, ve středních osách trojúhelnou římsou, ve 2. p. mají okna jen šambrány na podokenních římsách vynesených konsolami. V gotických prostorách sklepů se zachovaly půlkruhové kamenné portálky s okosením a pozdně gotické klenby. V přízemí hl. budovy jsou v průjezdu renesanční hřebínkové klenby, v zadní části jen zbytek neckové klenby. Raně klasicistní schodiště má částečmě poškozenou výzdobu stěn i placek, jejichž pasy jsou svedeny do pilastru s dórskými hlavicemi. V dalších prostorech byly klenby nově odstraněny. V přední partii pravého křídla vzniklo klenutí již v 1. pol. 16. stol., v zadní části protilehlého křídla patrně až v raném baroku; v celém zadním stavení jsou placky (1826). Patro je plochostropé, někde s jednoduchými štukovými stropními rámy, pouze v předním dílu pravého křídla renesanční či barokní klenba. Ve 2. p. hl. objektu se zachoval soubor pozdně rokokových dveří z doby výstavby, také interiéry jsou pozdně barokní některé stropy mají štukové dekorace.