výklenková kaple

Kaplička se nachází při pěší cestě, která tvoří spojnici hlavní komunikace procházející obcí Dolní Encovany a silnice na obec Polepy. Cesta s SZ – JV orientací vznikla přirozeně po vrstevnici a zároveň i kopíruje trasu železnice. Na poloviční trase této propojky je při severní, výrazně svažité hraně cesty osazena menší výklenková kaplička. Jednoduchá hmota na obdélném půdorysu, který je orientován delší stranou rovnoběžně s cestou, je zastřešen sedlovou stříškou s okapní hranou při kratší straně půdorysu. Smíšené zdivo kombinující kámen a cihelný materiál je hladce omítnuto. Podoba pohledové fasády je koncipována s převažujícími vertikálními prvky. Na středu soklové partie je umístěna pískovcová deska. V ploše na šířku obdélného tvaru je vytesán nápis se stopami polychromie. Střešní část plochy plasticky člení vertikálně protáhlá nika obdélného půdorysu s překladem ve tvaru stlačeného oblouku. Na celou výšku kapličky jsou při vnějších hranách objemu jednoduché lizény, které jsou napojeny fabionem na korunní římsu. Výrazně plastická římsa s bohatou profilací je na pohledové fasádě přetržena. Štít kapličky lícuje s okrajem základní hmoty, čímž se vytváří atypický prvek přesahu korunní římsy od okapní hrany střešních rovin. Tento detail je technicky řešen námětky střešní konstrukce s velmi malým sklonem, které jsou v perspektivním pohledu schovány za plastickou korunní římsou. Krajní hrany štítu jsou lemovány podobně bohatě profilovanou římsou. Boční strany opakují členění v podobě dvou jednoduchých lizén. Zadní štítová plocha je koncipována jako nepohledová. Střešní krytinu tvoří skládaná pálená taška, bobrovka. Hřeben stříšky zdobí vztyčený latinský kříž v jednoduchém provedení z kovového plátu.