Vodní mlýn

1) mlýnice čp. 149 2) obytné stavení čp. 149 3) bývalé stáje 4) hospodářská budova 5) ohradní zeď se dvěma branami 6) náhon Areál vodního mlýna čp. 149 je situován na jižním okraji městečka, v jihozápadním koutě náměstí Dr. E. Beneše, při komunikaci spojující náměstí s areálem národní kulturní památky „vodní hrad Švihov“. Mlýn stojí přímo před vodním příkopem obtékajícím hrad ze severozápadní strany. Areál mlýna je pohledově velmi exponovaný jak ze strany hradu, tak z pohledu od městečka a vytváří charakteristickou dominantu stávající historické zástavby města Švihov. Areál bývalého mlýna tvoří několik pozemků, vymezených na jižní a západní straně kamennou ohradní zdí. Vjezd do areálu je od severovýchodu z náměstí pilířovou branou. Vlevo od vjezdu stojí hmotově dominantní čtyřpodlažní budova mlýnice, z níž k severu k bráně vybíhá patrové obytné křídlo, zde byly v minulosti umístěny kanceláře a v patře byt mlynáře. Na západní průčelí mlýnice se napojuje nižší patrové obytné stavení klasicistního původu, v interiéru propojené se severním obytným křídlem; přízemí plnilo hospodářskou funkci, v patře byly reprezentativní pokoje obrácené na jih do parkově upraveného prostoru s náhonem. Vpravo od brány stojí přízemní hospodářská budova, bývalé stáje, v minulosti na západní straně propojená s obytným stavením průjezdným hospodářským křídlem (demolice po roce 2005), takže společně vytvářely půdorys U. Z bývalého západního hospodářského dvora se zachovala pouze zděná hospodářská budova na severní straně pozemku, doklad mladší hospodářské zástavby asi z 30. let 20. století; ostatní budovy byly postupně demolovány, jednak ve 2. polovině 20. století a naposledy po roce 2005. K jižnímu průčelí mlýnice kolmo přiléhá dvojice přízemních objektů – východní z nich je funkční drobná budova elektrárny (obě tyto budovy nejsou předmětem památkové ochrany). Před jižním průčelím obytného stavení prochází náhon, napájený vodou z hradního příkopu, tekoucí východním směrem k elektrárně. Mezi náhonem a jižní ohradní zdí na ostrůvku drobný parčík.