vodní mlýn

Bývalý mlýn je situovaný ve východní části města při Slánském potoku, východně od kostela sv. Gotharda. Dům je umístěný rovnoběžně s cestou. Jednopatrová budova postavená na obdélném půdorysu je krytá sedlovou střechou. Průčelí orientované směrem do ulice je opatřeno bohatě zdobenou devítiosou fasádou, s tím že půdní polopatro je členěno do 18 okenních os. V přízemí bosovaném rytými linkami jsou dva vstupy, hlavní situovaný na střední osu a vedlejší vstup umístěný v první ose vpravo. Pravoúhlé vstupy lemuje šambrána. Ostatní osy jsou okenní, s vysokými dřevěnými okny dělenými do tabulek. Reprezentativně zdůrazněné patro prolamují vysoká půlkruhově zaklenutá okna, s křídly členěnými do tabulek a paprskovitě členěným segmentem. Střední osu nad hlavním vstupem akcentuje balkón, s kuželkovou balustrádou, vysazený na kamenných krakorcích. Jednotlivé osy oddělují pilastry. Půdní polopatro pročleňuje 18 nízkých oken opatřených žaluziemi, které jsou vzájemně oddělené pilastry. Jednotlivá podlaží oddělují vysazené odstupňované kordonové římsy. Vše ukončuje několikanásobně odstupňovaná hlavní římsa. Dvorní průčelí je hladké, členěné okny a pavlačí, nesenou litinovým dekorativními konzolami a umístěnou v patře. Na starší fotodokumentaci je pavlač vidět i ve zvýšeném přízemí. Předmětem ochrany bývalý mlýn čp. 348 a pozemek parc. č. st. 522/1.