vila U Rýdlů

Přízemní vila obdélného půdorysu s výrazně vysazeným rizalitem s jídelnou. Střecha mansardová s polovalbami krytá bobrovkami, členěná pultovými vikýři , nad rizalitem valba a vikýř valbový, ve vrcholu střechy korouhev s makovicí. Hlavní vstupní průčelí (východní) pětiosé, ve střední ose s dominantním portálem v podobě žudra s pilíři nesenými kamennými konzolami a folklorním malováním. V ostatních osách dvojitá špaletová okna, dvoukřídla šestitabulová s dřevěnými rámy bez profilace, kolem oken šambrány s obvodovou lištou. V pravé krajní ose menší čtyřtabulové okno. Přesazená střecha tohoto průčelí nesená dřevěnými trámy. Jižní štítové průčelí tříosé, okna stejná jako ve východním průčelí. Ve štítě balkon v podobě lunetové římsy nesené kamennými krakorci, s dřevěným, rustikálně vyřezávaným zábradlím. Okna ve štítě jednokřídlová s hladkými šambránami bez lišty, ve střední ose balkónové dveře. Pod valbou střechy záklopové prkno s nápisem ,,V porobě počat - ve svobodě kryt, do volné vlasti zvedám nový štít 1918 - 1919”. Protější (severní) štítové průčelí rovněž tříosé, rozmístění os nepravidelné, okna stejná jeko ve vstupním průčelí, v levé ose menší čtyřtabulové okno. Ve štítě rustikální balkon nesený dřevěnými krakorci předsazený před velké obdélné okno. Pod valbou střechy záklopové prkno s nápisem ,,Co si přeji sám, jiným podávám: mír a pokoj mně. mír a pokoj vám”. K severnímu průčelí přiléhá opěrná zeď s obloukovým vjezdem do dvora lemovaným hladkou šambránou, vrata vjezdu dvoukřídlá rámová s kazetovými výplněmi, novodobá. Ze západního průčelí vybíhá výrazný rizalit s předsazenou lodžií vymezenou soklem z kamenného haklíkového zdiva, na němž spočívají dva masivní válcové sloupy s prstenci. Sloupy mají abakus, nesou jednoduché kladí s rustikálním malovaným nápisem ,,Jak mne tu vidíte, jsem český domov prostý, ten-li snad hledáte, jste vítaní mí hosté”. V ose lodžie dvoukřídlé dřevěné rámové dveře s dřevěným obložením ostění (vstup do jídelny), na jižní straně rizalitu velké obdélné šestikřídlé okno. V levé části západního průčelí dvě menší okna a vstupní dveře do síně. Kůlna: Původní z doby výstavby vily, nachází se v SV části zahrady, přímo navazuje na průjezd. Jedná se o malý dřevník obdélného půdorysu zděný z bílých cihel a omítnutý, s pultovou střechou krytou bobrovkami, jíž prostupuje sedlový vikýř. V západní stěně kůlny mříž z dřevěných latí, západní štít jednoduše svisle bedněný se spárami krytými latěmi, východní štít omítnutý.V jižním průčelí do dvora rámové vstupní dveře s kazetovými výplněmi a dvě malá obdélná okénka, štít vikýře klasovitě bedněný s malými dvířky, spáry bednění rovněž kryty latěmi. Dřevník původní z doby výstavby vily, je zachycen i na Kotěrově plánu.