vila Marie

Jednopatrová vila v zahradě s dekorativně akcentovaným hlavním průčelí, obráceným do ul. Palackého. Budova je založena zhruba na půdoryse čtverce. Pětiosé hlavní průčelí je promodelováno ústředním převýšeným rizalitem s dvoupodlažní lodžií a představeným dvouramenným schodištěm. Pětiosé zadní průčelí má bohatší hmotové členění. Jeho široká, mírně snížená ústřední osa je svírána dvěma úzkými úseky, na které navazují lehce převýšené nárožními rizality, z nichž jižní je ještě zvýšen o polopatro. Boční průčelí jsou trojosá a v levé ose jižního je prolomen obdélný vstupní otvor v jednoduchém kamenném portále. Na všech fasádách se objevují stejné archtektonické prvky, pouze zadní je téměř bez dekorace. Patra jsou oddělována pásy kladí, které spočívají na dvojicích pilastů s volutovými hlavicemi. První patro je završeno vyšším pásem kladí s konzolovou korunní římsou a rytmizováno je dvojicemi pilastrů s kompozitními hlavicemi. Nároží jsou lemována sdruženými pilastry. Okna jsou obdélná, v prvním patře a na rizalitech zadní fasády mají segmentový záklenek. Okna mají olištované šambrány s uchama, které dosedají na průběžnou parapetní římsu na konzolách. Okna prvního patra jsou završena rovnou římsou na konzolách. Bohatší dekorací je akcentována trojosá, v prvním patře arkádová lodžie vstupního průčelí, zakončená trojúhelným štítem s reliéfní štukovou dekorací s postavičkami putti na ploše tympanonu. Parapety obou podlaží vyplňuje balustráda, která je v přízemí doplněna dvouramenným schodištěm s vázami. Pilíře přízemí mají volutové hlavice s vejcovcem a palmetou, kulaté sloupy prvního patra hlavice kompozitní. Cvikly arkád prvního patra vyplňuje vegetabilní štukový dekor; ve vlysu kladí, které sloupy nesou, je umístěn plastický nápis VILLA MARIE. Vyložená konzolová korunní římsa nese štít s akrotérií. Zadní průčelí člení nárožní lezény s úseky kladí. Střecha je valbová.