vila

Zděná omítaná nárožní patrová stavba obdélného půdorysu, s přízemním přístavkem při Z průčelí, s krátkým křídlem v nároží S dvorního průčelí a s polygonálním rizalitem schodiště. Štuky doplňují pískovcové prvky. Fasády J a V průčelí, obrácené do ulic, člení vysoký sokl zvýšeného suterénu, lizénové rámce (místy s motivem zubořezu), korunní římsa přerušená při V nároží J průčelí nízkým trojúhelným štítem s výrazným zubořezem, místy také kordónové a průběžné parapetní římsy. Nepravidelně rozmístěná okna mají celou škálu tvarů - obdélná na šířku i na výšku, s půlkruhovým nebo eliptickým záklenkem, přízemní okna v blízkosti nároží jsou dokonce opatřena šambránami a trojúhelnými frontony. V prvním patře je ve V průčelí při S nároží uplatněno okno tvaru trojosé arkády s korintskými sloupy, v J průčelí je pod trojúhelným štítem sdružené okno románského tvarosloví. V sousední okenní ose Z směrem vyniká hranolový arkýř nesený dvěma kamennými konzolami, s jednoduchým obdélným oknem v gotizující šambráně, se sgrafitem s motivem diamantového řezu v průběžném parapetu a nápisovou páskou s letopočtem "1900". Arkýř završuje jehlancová stříška. Průběžný parapetní pás J průčelí je zdoben sgrafitem s motivem vlnovek a nápisem "Libochvíle". Mezi okny prvního patra vynikají dekorativní sgrafitové sluneční hodiny. Západní stěna je přistavena k sousednímu domu, fasády S dvorního průčelí jsou prosté, pouze s jednoduchými obdélnými okny v páskových šambránách. Zvalbenou střechu kryjí bobrovky. Památkově chráněna je vila s náležejícími pozemky.