venkovský dům - rodný dům Václava Šolce

Patrový roubený dům, místy patrné podezdění mohutnými pískovcovými kvádry, na západní straně pískovcovými deskami dlážděné vysoké zápraží. Východní stěna zhruba vprostřed v přízemí zděná (topeništní jádro) z mohutných pískovcových kvádrů, přečnívají čela stropních trámů, jediná okenní osa v jižní části přízemí, okno jednokřídlé, dělené křížem, zdvojené, vnější otvírané ven. Jižní stěna opatřena v přízemí i patře sdruženým oknem s profilovaným parapetem a svrchní zárubní. Okna jednoduchá, dovnitř otvíraná, v přízemí dvojkřídlá šestitabulková, v patře jednokřídlá čtyřtabulková. Lomenice dělena na dva pásy, spodní bedněn vprostřed svisle, po stranách diagonálně, kolmo ke střeše, svrchní, předstupující pás, bedněn obdobně. Vprostřed svrchního pásu ozdobně řezaná dřevěná kartuš. Lomenici od stěny, její pásy od sebe a odlišně bedněné úseky oddělují ozdobně řezané lišty. Pod kabřincem záklopové prkno s nápisem: “Bože Abrahamu, Bože Izáku, Bože Jakobu, chraň a opatruj / Tento Statek ode všeho Zlého. S Pomocí Boží Vyzdvižen jest Nákladem / Josefa Šolce Souseda Poctivý Obce Předměstský. Léta Páně 1811 Roku Dne 5. Září.” Vprostřed ve věnci monogram IHS, po stranách florální ornamenty. Západní stěna v severní části přízemí opatřena dvojicí zdvojených okenních os s profilovaným parapetem a svrchní zárubní, okna dvojkřídlá, šestitabulková, vnější otvírána ven. Jižněji jednoduché, dovnitř otvírané šestitabulkové okno s profilovaným parapetem a svrchní zárubní, jež tvoří i svrchní zárubeň vstupu do objektu s novodobými, z prken bedněnými dveřmi. Nejjižněji sdružené okno podobné oknu přízemí jižní stěny. Po celé délce patra svisle bedněná pavlač (s profilovaným zábradlým a ozdobně řezanou lištou vespod bednění), spojená se stropními trámy patra ozdobnými kuželkovitými čtverhrannými sloupky. Okna i dveře vedoucí na pavlač mají výrazně profilovanou svrchní zárubeň. Nejsevernější zabedněné, dále čtyřtabulkové dovnitř otvírané, dveře, v horní části prosklené, jižněji zabedněné okno, nejjižněji ještě jedno. Severní stěna v přízemí se sdruženou okenní osou, okna dvojkřídlá, zdvojená, šestitabulková, vnější otvírána ven. Lomenice řešena stejně jako na jihu. Střecha polovalbová s kabřinci, krytinou (novodobý) šindel, krovní konstrukce hambalková, středy hambalků podpírá jedna stolice. Novodobé dřevěné okapové svody. Interiér: Vstup ústí do rozměrné, cihlovou dlažbou dlážděné prostory, v jejím jihozápadním koutu topeniště - funkční černá kuchyně s valeným záklenkem, zděna z rozměrných pískovcových kvádrů. na zdivo upevněna kamenná mariánská (?) soška. Severně (pod společnou, bohatě profilovanou svrchní zárubní) vstup do dvou prostor, východní, dlážděná, nově adaptována na toaletu a sprchu, odtud též dřevěným poklopem vtup do sklepa. ze západní severněji vstup do světnice přes celou šířku dispozice. Jižně chodby rozměrná světnice přes celou šířku dispozice, původní schodiště do patra v jihozápadním rohu chodby. Patro obdobné dispozice, severně z chodby pouze dvě za sebou řazené prostory. Podlahy prkenné, stropy záklopové s prkny či povalové z kuláčů, místy omítané či kryté novodobými podhledy. Dveře často s profilovanými svrchními zárubněmi. Množství původních detailů: Dveře (zatím většinou vyjmuté), kliky, kování.. (klasicistní) Objekt podsklepen jednou drobnou, hloubkově orientovanou valeně klenutou prostorou zděnou z neomítaných mohutných pískovcových kvádrů.