venkovská usedlost - bývalý hostinec

Usedlost má podobu průjezdného trojstranného dvora otevřeného směrem k východu. Skládá se z budovy bývalého hostince, k níž je na podélné ose připojene objekt tanečního sálu a nového výčepu. k západnímu nároží hostince je kolmo přisazena stavba obsahující obytnou místnost a průjezdnou kolnu. Ta spojuje hostinec s paralelně stojícími chlévy na opačné straně dvora, s navazující menší stodůlkou. Hostinec je patrový dům hřebenové orientace. Přízemí je zděné z opuky, patro roubené, kryté obkladem z eternitových šablon. Dispozice je tradičně trojdílná, rozšířena o verandu ve dvoře, stropy rovné, omítané. V zadní části síně je dochovaná černá kuchyně s tělesem dýmníku a valenou klenbou. Z průchozí síně stoupá dřevěné schodiště do patra, které má rovněž trojdílnou dispozici a sloužilo k ubytování hostů. Stropy jsou trámové s prkenným záklopem, v místnosti pro hosty s malovaným záklopem. Sedlové střechy, jednoduchý hambalkový krov. Taneční sál s výčepem má nečleněný jednoprostorový interiér s otevřeným průhledem do krovu, opatřeným omítaným dřevěným podhledem. Do dvora přiléhá sociální zařízení. Pod tanečním sálem je valeně klenutý sklep z lomové opuky, situovaný zřejmě pod někdejší komorou v pravé orientaci, pův. přístupný asi tradičně ze síně. Současný vstup prolomen druhotně ze dvora ( po odbourání komorového traktu r. 1911). Zděné přízemní západní křídlo spojující hostinec a hospodářskou část, je zděné z opuky. Dispozice dvojdílná, v kuchyni segmentová klenba do traverz, vedle plochostropá komora. Paralelně s domem na severní straně dvora je situováno zděné hospodářské křídlo zastřešené sedlovou střechou s vaznicovým krovem, které v sobě funkčně spojuje kolnu, chlévy a stodůlku s průjezdem do zahrady. Stodola, členěná na průjezdný mlat a přístodůlek, vyplňuje sz kout dvora. Stejně jako následující chlévy má obvodové zdivo z místní opuky. Ve chlévech se dochoval povalový strop, poškozený provozem. Východní díl tohoto hospodářského traktu zaujímá přistavěná, do dvora otevřená kolna, s cihelným obvodovým zdivem. Pod stodůlkou je situovaný sklep, patrně ze staršího objektu, přístupný samostatnou vstupní šíjí ze dvora. Sklep je obdélný uzavřený valenou kamennou klenbou, v zadní stěně se zazděným vstupem do sestupné šíje patrně navazujícího lochu nebo zrušeného sklepa v nižším podlaží. Tyto sklepy mohou dle Z. Vařekové pocházet již z původního objektu z r.1681, nejpozději z 18. století.