venkovská usedlost

Areál někdejší selské usedlosti čp. 28 se nachází v SV rohu návesního prostranství, po pravé straně hlavní silnice ve směru Mlčechvosty - Spomyšl. Jednotlivé objekty usedlosti (dům a chlévy) vymezují mezi sebou někdejší pravidelný obdélný dvůr, který dnes směrem k V přechází plynule v zahradu s několika stromy. Velký patrový dům orientovaný hlavním průčelím k silnice (před JV boční průčelí byla v nedávné době nově postavená ohradní zeď předzahrádky), vymezuje celou SZ stranu dvora. Kolmo na podélnou osu domu, s odstupem na šířku vjezdu, stojí zděné chlévy, uplatňující se pohledově v prostou návsi svojí podélnou osou. Z historické zástavby dvora se dochovala také klenutá vjezdová klasicistní brána mezi výše zmíněným domem a chlévy. K SV nároží domu přiléhá krátký úsek někdejší ohradní zdi. Předmětem památkové ochrany je dům, brána, chlévy a pozemky vymezeného areálu.