Valentův mlýn

V jádru renesanční mlýn z roku 1575 s částečně dochovanými sgrafity na fasádě leží v západní části obce při pravém břehu Zlaté stoky. Mlýn je vybudován na obdélném půdorysu a lze ho rozčlenit na dvě části. Nižší reprezentativní část objektu se nachází v severní polovině pozemku, vyšší část sloužící k mletí zrna zabírá jižní část parcely. Jižní průčelí je částečně zakryté novodobou přístavbou domu čp. 63, spodní polovina je hladká, prezentovány jsou zde fragmenty odkryté fasády s renesančními sgrafity v podobě obdélných monochromatických psaníček. Hladká část průčelí je ukončena vodorovnou profilovanou římsou krytou keramickými taškami. Vrchní část průčelí prozrazuje nestejnorodými omítkami původní tvar střechy s výraznou polovalbou a navýšení o patro, které se odehrálo roku 1926. Uprostřed štítu se nachází lemované obdélné pole s již těžce znatelnou malbou schwarzenberského znaku z přelomu 17. a 18. století. Kolem obdélného pole s malbou jsou v pyramidální kompozici rozmístěna tři okna s moderními výplněmi. V horní část průčelí pod střechou se nachází dvojice vystouplých štítků s datacemi „1926“ a „1575“. Východní fasáda je hladká, v části mlýnice čtyřosá a v reprezentativní části tříosá. Mlýnice je členěna obdélnými okny s novými výplněmi, část průčelí je zakryta přístavbou turbínového domku s pultovou stříškou krytou eternitovými vlnovkami. Nižší část je prolomena třemi většími obdélnými okny s plastovými výplněmi, patro obsahuje dvě menší obdélná okénka, krajní levá osa je zazděna. K severnímu průčelí je přistavěna hospodářská budova z druhé čtvrtiny 20. století. Východní fasáda je opět hladká, mlýnice je čtyřosá, nižší část rovněž. Mlýnice má obdélná okna s plastovými výplněmi, krajní levá osa je zazděna v přízemí a patře, třetí osa zleva je v přízemí a patře vyplněna obdélnými pravoúhlými portály s novými dveřními výplněmi. Východní průčelí nižší reprezentační části má odhalené fragmenty sgrafitových psaníček. V přízemí se nachází čtyři okenní otvory a pravoúhlé dveře, dvě krajní okna vpravou mají segmentové nadpraží. V patře je jediné okno nad vstupem. Střechy jsou poměrně malého sklonu, nižší část domu je zastřešena sedlově a kryta drážkovými taškami, mlýnice je kryta střechou s drobnou polovalbou a kryta eternitovými šablonami.