usedlost

Nahořany představují zcela jedinečný soubor zděné jihočeské lidové architektury, která byla v roce 1995 prohlášena Vesnickou památkovou rezervací. Venkovská usedlost čp. 13 se nachází na poměrně strmé návsi, v její horní části a spolu s ostatními usedlostmi čp. 1, 15, 16, 17 a návesní kaplí tvoří významný urbanistický a architektonický celek v původním historickém umístění. Dvoutraktový areál usedlosti je tvořen na západní straně obytným stavením se špýcharem a navazujícími chlévy a otevřenou kolnou. Kolmo na kolnu navazuje stodola, která nevyplňuje celou šíři dvora (pozemku). Na jihu dvůr uzavírá brána navazující na štít obytného stavení. Východní hranici tvoří budovy sousední usedlosti čp. 15.