tvrz J. Krčína z Jelčan

Rozsáhlý areál tvrze s poplužním dvorem se nalázá v jihovýchodní části obce Křepenic, jižně od rybníka Návesník. Areál se rozkládá na nízké vyvýšenině, obkroužené ze západu a z jihu terénní depresí někdejšího vodního příkopu. Skládá se ze čtvercového dvora tvrze a na něj na východě navazujícího hospodářského dvora. Dvůr tvrze je přístupný z malé návsi po obezděném náspu, tzv. mostě přes bývalý příkop, branou v severozápadním rohu areálu. Tvrz si nechal postavit rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan, jako menší obdobu rožmberské Kratochvíle v roce 1584. Jádro areálu tvrzi je čtvercové, ze čtyř stran obehnané kamennou ohradní zdí, s drobnými staveními tzv. bastionů v rozích. V severozápadním bastionu je hlavní brána areálu. Vlastní budova tvrzi se nachází na nízké terénní terase uprostřed čtvercového dvora, a obrací se vstupním průčelím k východu do zahrady. Na východě navazuje na jádro areálu bývalý poplužní dvůr, přístupný z jádra klenutou branou pozdně gotického charakteru. Předmětem ochrany jsou: hlavní budova tvrze, severozápadní stavení s branou, jihozápadní stavení, jihovýchodní stavení, tzv. ovčín, ohradní zeď s východní bránou, severní hospodářské stavení, příjezdový most a všechny parcely areálu.