tvrz

Tvrz Kadov u Blatné, starodávné sídlo vladyckých rodů, se do současnosti dochovalo jako rozměrná sýpka stojící ve středu obce u kadovské návsi. Tvrz (sýpka) je situována v blízkosti kostela sv. Václava, fary čp. 1 a špitálu čp. 38, které jsou rovněž nemovitými kulturními památkami. Jedná se o cenný a dochovaný soubor nemovitých kulturních památek zhodnocující urbanismus a historii obce. Dvoupatrová tvrz se nachází na půdorysu nepravidelného písmene L, v lehce zalomeném úhlu, a je tvořena severním a východním křídlem. Křídla svírají přilehlé nádvoří tvrze, kterí není ohraničeno a volně přechází do sousedních pozemků. Na nádvoří se nacházejí nechráněné objekty a část oplocení na západní straně. Interiér tvrze byl upraven na sýpku. Dispozice je tvořena prostorným sýpkovým prostorem, z kterého se vstupuje do sousedního severního křídla. Jednotlivá patra jsou přístupná ze severního křídla. Tvrz - severní křídlo: Původní tvrz byla v 18. století přestavěna na sýpku. Kratší severní křídlo se zkosením na východní straně se nachází na půdorysu obdélníka a je zastřešeno sedlovou střechou. Střecha je doplněna větracími otvory ve tvaru volského oka. Západní renesanční průčelí s polygonálním arkýřem v SZ nároží je v patrech dvoosé a jeho dnes převýšený trojúhelný štít s masivními polosloupy má zvlněný obrys. Štít býval původně volutový. Štít je členěný zvlněnými římsami, polosloupy, které jsou završeny nad původním volutovým štítem polokruhy. Zbývající plocha fasády hladká. Polygonální arkýř má okna neseny mohutnými kamennými krakorci, jenž prozrazují vlivy doznívající gotiky. Severní i jižní fasáda je členěna sýpkovými okenními otvory v okenních osách nad sebou. Otvory jsou lemovány. Na jižní fasádě jsou patrny psaníčková sgrafita, která pravděpodobně pocházejí z přestavby v 16. století. Podélné fasády ukončuje fabiónová římsa. Východní štít je architektonicky shodně pojednán jako západní štít, se zvlněným štítem s polosloupy a římsami. Tvrz - východní křídlo: Původní tvrz byla v 18. století přestavěna na sýpku. Nejstarší částí tvrze je zřejmě východní křídlo. Na nádvorním průčelí je v přízemí zachován zbytek půlkruhového a nad ním (také v líci zazděný) sedlový portálek. Východní křídlo tvrze je situováno na obdélném půdorysu je zastřešeno polovalbovou střechou, která je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Střecha je doplněna větracími otvory ve tvaru volského oka. Fasády hladké, dvoupatrové a v podélném směru ukončeny fabiónovou římsou. Fasády členěny okenními a dvěřními otvory. Okenní otvory jsou v okenních osách nad sebou. Polovalbový jižní štít rovněž hladký, členěn okenní otvory ve středu. Štít je ve spodní části rozšířen o pilíře. Polovalbový severní štít je hladký, členěný fabiónovou římsou a jedním malým větracím otvorem v ploše štítu.