Toskánský palác

Fasáda do Hradčanského náměstí: šestnáctiosá, 2 risality prostupující i střechou - pavilonové belvedery vzájemně propojené nadstavbou s balustrádou se sochami. Výrazné patrové římsy, korunní římsa s konsolami, okenní osy v lisenových rámcích. V přízemí risalitů vjezdy, levý s původními dvoukřídlými vraty se středově umístěnou brankou pro pěší, vpravo vrata shodná ale novodobá, vjezdy rámované edikulou, po stranách dvojice iónských sloupů nesoucích balkón 1.p., balustráda balkónu z kuželek čtvercového průřezu zasazena do postranních pilířků s čelní stěnou zdobenou diamantovým řezem, vjezd stlačeně eliptický průběh, ve cviklech motiv thunovských orlů, na klenáku akant. V patře risalitu trojosé řešení - uprostřed francouzské okno, kamenné ostění s uchy se prolíná s podložkou, nadokenní římsa - segment se vytáčí ven , znak sasko-lauenburských. Po stranách fr. dveří okna s uchy a kapkami. Nad nimi čtvercová okénka s obíhající šambránou s uchy ve všech rozích. V nižším 2.p. okna s nikami jejichž ostění s uchy je na parapetu s vyznačeným prázdným polem v čele. Pavilonová nástavba vysunuta nad polopatrem s trojicí okénkem různých tvarů, boční mají obíhající šambrány, střední je sdruženo do dvojice na profilované podokenní římse. Belveder má parapet s průběžnou římsou, okna s uchy v postranních osách s přímými nadokenními římsami, střední okno s polokruhovým zakončením a parapetem s balustrami a jour. Atika spojující pavilony - šestiosá se sdruženými okny, na atice na pilířích s diamantovým řezem barokní kamenné mužské a ženské figury alegorií Sedmera svobodných umění zleva: Gramatika, Dialektika, Rétorika, Astrologie, Aritmetika, Musika, Geometrie. Okna v přízemí shodná, kvůli terénu vpravo narůstá sokl. Parapety oken prolomeny světlíkovými okny do sklepa se zvlněnými mřížemi stejně jako okno v přízemí. Ostění s uchy a kapkami, přímá římsa nad hladkou suprafenestrou. Okna pater, ostětní s uchy a kapkami, parapet s odstupněným vpadlým polem, hladká suprafenestra, segmentové a trojúhelné fronty střídající se po dvojicích. Okna 2.p. menší s obíhající šambránou. V nároží s Loretánskou barokní plastika archanděla Michaela s andílky a s okřídlenými hlavičkami (mramor, štuk). Fasáda do Loretánské ul.: moc se od průčelí neliší, bez parapetního pásu a liší se okna 2.p. Zprava devítiosá, poté vystupuje hmota pův. renesančního domu. Přízemí toho domu s oblouky loubí, nároží zpevněna dodatečnými terasami. Okna 1. a 2.p. sdružená, 2+3 osy, v 1.p. přímá nadokenní římsa přímo na ostění, podokenní římsa v obou patrech. Bosované nároží. Druhá boční fasáda: první tři osy shodné s průčelím (zase krom 2.p.), další průběh zjednodušen, pouze kordonové římsy a kamenná ostění oken. Dvorní fasády zjednodušená kompozice, kordonové římsy, v přízemí a patře průběžné parapety, okna s kamenným ostěním s uchy a kapkami, v přízemí místo parapetů světlíková okna suterénu, v 1.p. ve vpadlých polích motiv plošně pojatého diamantového řezu. okna 2.p. s obíhajícími šambránami s uchy na všech čtyřech rozích. Všechna okna se stuhovým rámováním. Zadní fasáda má na krajních osách hluboké niky s kašnami, vpravo s novodobým chrličem, vlevo s kamennou sochou Poseidóna, niku lemuje toskánská edikula s balustrádou, kt. tvoří zároveň zábradlí dnes zasklené arkády se stlačeným obloukem v jehož vrcholu je volutová konsola. Cvikly zdobí akantové listy, ve 2.p. nově doplněny, stejné arkády ale nižší ve 2.p. rámovány lisenami, levé křídlo paláce též s lisenami.