synagoga s ohradní zdí

Synagoga je situována na obvodu města a zároveň někdejšího ghetta. Jedná se o jednopatrovou, volně stojící architekturu vystavěnou na téměř čtvercovém půdorysu v přízemí smíšeným zdivem, výše cihelným. V minulosti byl k severovýchodní zdi přistavěn patrový trakt bytů rabína a synagogálního sluhy (šámese) s valbovou střechou doplněnou vysokým komínovým tělesem, stojícím těsně u vysokého zděného štítu hlavní části templu, který byl ve vrcholu zdoben šesticípou Davidovou hvězdou. Fasáda je prostá bez zvláštního členění, jen prolomena okny, a to v jihovýchodní zdi dvěma velkými se segmentovým záklenkem a vpravo trojicí obdélných, z nichž jedním dole a dvěma v patře. Jihozápadní zeď je prolomena dvěma velkými okenními otvory se segmentovým záklenkem a v levé ose jedním obdélným otvorem v každém patře. Zadní průčelí má v pravé ose také dvě obdélná okna nad sebou, vlevo od nich v patře jedno, ve střední ose dvě nad sebou a v krajní levé ose jedno okno v patře. Severovýchodní zeď je v přízemí prolomena vchodem a jedním oknem, v patře dvěma okny a jedním dveřním otvorem. Ostatní otvory, které byly ve zděném štítu, jsou zazděny. Hlavní vchod v pravé ose u severního nároží je rámován pravoúhlým pískovcovým portálem s mnohačetnou profilací a vyplněn klasicistními dveřmi s dřevořezbou, uplatňující motivy rozet, festonů, závěsů a kanelur. Pískovcový hranolový práh pod portálem je prasklý. Střecha je valbová s poměrně prudkým sklonem, v 1/4 výšky se zalomením střešní roviny a námětky. Krov je přístupný jen z exteriéru po žebříku otvorem severovýchodní zdi.