synagoga

Bývalá židovská synagoga se nachází jižně od hlavního náměstí. Ze sousedních paralelních ulic, Palackého a Okružní, je přístupna úzkou spojovací uličkou procházející napříč zástavbou. Půdorys budovy má tvar pravoúhlého obdélníku blízkého čtverci, s vpadlými zaoblenými nárožími. Objekt je složen ze dvou částí, z dominantní hlavní hmoty uvnitř s modlitebnou a užší postranní části na SZ straně, v interiéru s předsíní a patrovou galerií. Stavba je zděná z lomové opuky a cihel, zevně omítaná hladce utaženou omítkou se zachovalými štukovými články. Fasády s předstupujícím soklem rámují plasticky vystupující pilastry na třech stranách, vyjma zúžené západní části. Pilastry podpírají průběžný architráv, vlys a korunní římsu. Římsa je ve své spodní části krepovaná podle vystupujících plastických článků vlysu s pilastry a vpadlých zaoblených nároží. Vrchní část římsového profilu má mohutné předstupující kladí, které na rozdíl od spodní části probíhá v přímé linii a pravoúhle. Střecha stavby je valbová, krytá dvojitě kladenými bobrovkami v korunové vazbě. JZ průčelí má v krajní ose vlevo umístěn předsazený vchodový omítaný portál s rovným nadpražím, členěný uprostřed předsazeným klenákem. V rozšířené části je pravidelně rozmístěna trojice okenních os s vysokými obdélníkovými okny završenými půlkruhovou klenbou. Profilované špalety se nálevkovitě směrem dovnitř zužují, vyjma pravoúhlých parapetů. Protější SV fasáda má podobné uspořádání, jen horní část boku zúžené části stavby s patrovou galerií prosvětluje velký kruhový okulus s profilovanou, dovnitř se zužující špaletou. Západní fasádu, za níž je patrová galerie, člení dvojice vertikálních os v patře s okuly a v přízemí se dvěma okenními otvory blízkými čtverci. Hladkou plochu východní fasády, vymezenou pilastry s architrávem, člení ve třetinách umístěné dvě niky, patrně po zazděných okulech.