synagoga

Patrová stavba obdélného půdorysu se zkosenými nárožími, sedlovou střechou a dvojicí štítů na západním a východním průčelí je vystavěna ve střídmém novorománském stylu. Delší průčelí jsou čtyřosá, původně prolomena čtyřmi vysokými půlkruhově ukončenými okny, dnes nahrazenými novodobými pravoúhlými ve dvou výškových úrovních. Fasáda je členěna lizénami a novorománským obloučkovým motivem pod odstupňovanou korunní římsou. Původní okenní otvory jsou zvýrazněny ostěním, podokenní římsou a profilovanými úseky půlkruhově zaklenutých nadokenních říms. V první ose zprava jsou v jižním průčelí prolomena novodobá vrata. K východnímu štítovému průčelí se přimyká krček sousední budovy čp. 318. Západní štítové průčelí je při jihozápadním nároží prolomeno zvýrazněným portálem klasicistních forem. Pravoúhlý portál je tvořen kanelovanými čtvrtsloupy a mohutným kladím. Obnovený vstup je v současné době uzavřen provizorními dveřmi. Při severozápadním nároží je patrný otisk štítu přízemního domku. Štítové zdi na západní i východní straně ukončují vždy tři štítové nástavce. Trojúhelníkový štít lemuje obloučkový dekor. Podkroví osvětluje okno tvaru kvadrilobu. Původně halový interiér s otevřenou ženskou galerií je v současné době nevhodně upraven dodatečně vloženým patrem ve výšce přibližně čtyř metrů. V tomto nově vzniklém a běžně nepřístupném patře, které podpírají novodobé sloupy, je stále patrné původní zastropení nepravou klenbou s lunetami. Pilastry zakončené bohatě profilovanou hlavicí prostupují obě nově vzniklá podlaží. Tradiční dřevěný krov s ležatou stolicí je tesaný, s dřevěnými kolíky. Původní mobiliář se nedochoval.