strážní domek

Objekt je přízemní, se sedlovou střechou, postavený na úrovni kolejiště. Ze strany ulice je stavba patrová, navazující na kamennou podezdívku ohradní zdi. Tato fasáda je členěna pásovou rustikou a zakončena profilovanou římsou. Směrem ke kolejišti je hlavní část fasády tvořena pásovým prosklením, které přechází na boční fasády, jež vybíhají do trojúhelných štítů s dřevěnými výplněmi.