staniční budova nádraží Moldava v Krušných horách

Nádraží Moldava v Krušných horách se nachází mimo intravilán obce Moldava, asi necelé 3 km od jejího centra. Jeho areál tvoří dnes staniční budova čp. 130 a výtopna vzdálená zhruba 300 m na jihovýchod od staniční budovy. Při prohlášení areálu bylo jeho součástí i skladiště vzdálené asi 50 m severozápadně od staniční budovy, které v roce 2009 shořelo úmyslně založeným požárem, načež bylo u něho v roce 2010 zrušeno prohlášení za kulturní památku.“ Jedná se o patrovou asi z části podsklepenou zděnou hladce omítnutou (ve 2. polovině 20. století stříkaným břízolitem opravenou) budovu postavenou na zhruba obdélném půdorysu pod valbovou střechou krytou tzv. frankfurtskými taškami (zhruba velikosti 1x0,5 m) asi z pozinkovaného plechu. Fasádu má členěnu vodorovně nízkým soklem kordonovou a korunní profilovanou římsou, přízemí má pásovou bosáž. Svislé členění tvoří na rizalitech a bočních průčelích pilastry, v přízemí výrazně bosované. Výplně otvorů zhotoveny zhruba dle původních (dle závazného stanoviska z roku 2005), u oken byla původní dvojitá nahrazena jednoduchými s dvojskly. Okna v přízemí jsou dovnitř otvíravá trojkřídlá do T dělená, osazená v líci fasády a zaklenutá plným obloukem, dolní křídla mají po třech tabulkách, půlkruhové křídlo nad poutcem má tabulky dvě. Otvory v přízemí mají nahoře půlkruhovou šambránu v podobě profilované archivolty dosedající na patní římsu, která je průběžná až k pilastrům nebo k rizalitům a je podepřena vystouplou plochou. Okna mají mezi těmito plochami podokenní římsy a pod nimi parapety s vpadlými obdélnými zrcadly. Okna v patře jsou dovnitř otvíravá čtyřkřídlá šestitabulková osazená téměř v líci fasády, mají profilované šambrány a nadokenní římsy. Jihozápadní vstupní podélné průčelí je dvacetiosmiosé rozdělené na (1+1+1)+9+(1+2+1)+9+(1+1+1) osy, ve třech rizalitech (zde v závorkách) oddělených čtyřmi pilastry. V přízemí je okno v 17. ose pevné a okna v 8. a 21. ose jsou nahrazena asymetrickými dvoukřídlými dovnitř otvíravými pravými rámovými dveřmi o osmi výplních (5+3), přičemž ty horní jsou zaskleny a rozděleny na 4 a 2 tabulky. Dveře jsou osazeny do plným obloukem zaklenutých špalet a mají půlkruhový nadsvětlík o dvou tabulkách. V ose středního rizalitu vystupuje z něho dvouosý přízemní přístavek pod rovnou asi plechem krytou střechou s nárožními pilastry a dvěma dvoukřídlými dovnitř otvíravými (vlevo pravými a vpravo levými) rámovými dveřmi o čtyřech výplních, přičemž ty horní jsou zaskleny. Dveře jsou osazeny do plným obloukem zaklenutých špalet a mají půlkruhový nadsvětlík o čtyřech tabulkách. Jihovýchodní boční průčelí je trojosé se čtyřmi pilastry. Ve středí ose je v přízemí okno nahrazeno dvoukřídlými dovnitř otvíravými levými rámovými dveřmi o šesti výplních, přičemž ty dvě horní jsou zaskleny a rozděleny každá do tří tabulek. Dveře jsou osazeny do plným obloukem zaklenuté špalety a mají půlkruhový nadsvětlík o dvou tabulkách. Severovýchodní podélné ke kolejišti obrácené průčelí je dvacetidevítiosé rozdělené na (1+1+1)+9+(2+1+2)+9+(1+1+1) osy, ve třech rizalitech (zde v závorkách) oddělených čtyřmi pilastry. V přízemí jsou okna v 5., 11., 14., 15., 16., 18. a 23. ose nahrazena dvoukřídlými dovnitř otvíravými levými rámovými dveřmi o šesti výplních, přičemž ty horní jsou zaskleny a rozděleny každá do dvou tabulek. Dveře jsou osazeny do plným obloukem zaklenutých špalet a mají půlkruhový nadsvětlík o dvou tabulkách. Před celým průčelím je dlážděné nástupiště kryté pultovou plechem krytou střechou nesenou devatenácti litinovými korintskými sloupky. Na severozápadní straně je chráněno zdí, která je součástí severozápadního průčelí. Severozápadního boční průčelí je trojosé a je dodatečně pobito čtvercovými na koso kladenými (až na pás v místě kordonové římsy) osinkocementovými šablonami. Členění pod pobitím je patrně stejné, jako na protilehlém průčelí. Pobití je vynecháno na střední části vlysu pod korunní římsou, kde se nachází již stěží čitelné původní označení stanice černými písmeny: „MOLDAVA MOLDAU“. Ve středí ose je v přízemí okno nahrazeno dvoukřídlými dovnitř otvíravými levými rámovými dveřmi o šesti výplních, přičemž ty dvě horní jsou zaskleny a rozděleny každá do tří tabulek. Dveře jsou osazeny do plným obloukem zaklenuté špalety a mají půlkruhový nadsvětlík o dvou tabulkách.