staniční budova nádraží Hrob

Železniční stanice na trati Most - Moldava se nachází na západním okraji města Hrob. Budova je obdélného půdorysu s předstupujícími nárožními rizality postranních křídel. Je orientovaná štíty jihozápad – severovýchod. Je patrová, krytá soustavou sedlových střech – nad hlavní budovou je hřeben orientován kolmo, nad postranními křídly příčně k podélné ose. Vaznice i krokve střechy jsou vysunuté z půdorysu a mají vyřezávané konzole. Jsou opatřené nátěrem cihlové barvy. Krytina je tvořena pětibokými šablonami šedé barvy. Na střeše je posazeno osm komínových těles. V západní části střechy postranních křídel jednoprůduchové, ve střední víceprůduchové. Z hřebene hlavní budovy vyrůstá čtveřice víceprůduchových komínů, v jižní částí jeden a v severní tři tělesa. Komíny jsou lemovány úzkou horizontální římsou a vrcholí masivní římsou. Mezi první a druhou etáži je pultová střecha kryjící nástupiště. Trámová konstrukce je podpírána kanelovanými litinovými sloupky s korintskými hlavicemi a litinovými konzolami vyplněnými florálními motivy. V prvním plánu jihovýchodního okapového průčelí se uplatňují rizality postranních křídel, v druhém podélné hlavní křídlo. Rizality se zdvihají z obdélného soklu z režných kamenných kvádrů. Rizality jsou uvozeny širokým lizénovým rámcem. Spodní etáž je v polovině horizontálně rozdělena drobnou profilovanou štukovou římsou. Etáže odděluje profilovaná štuková římsa. Omítky na plochách jsou hrubé, plastické tektonika a štukové prvky jsou hladké. Barva průčelí je monochromní, žlutý okr. U spodní etáže severovýchodního průčelí hlavního křídla je odstín světlejší. Barva výplní je převážně slonová kost.V první a druhé ose zleva se otevírají vertikální okenní otvory osazené dvěma výplněmi s dvěma páry nad sebou, které jsou odděleny poutcem. Pod okenními otvory jsou těsně nad terénem horizontální větrací otvory. Spodní i okenní otvory se nacházejí ve společném vpadlém zrcadle. Oba okenní otvory mají profilovanou parapetní římsu. Ve třetí, páté a deváté ose jsou vertikální dveřní otvory ukončené záklenky. Výplně jsou dvoukřídlé, se světlíkem v nadpraží. Ve třetí a páté ose mají křídla prosklené dvě horní třetiny, výplň v deváté ose má prosklenou horní třetinu. Ve čtvrté, šesté až osmé ose se otevírají obdélné okenní otvory ukončené záklenky. Výplně jsou dvoukřídlé, nečleněné s čtvrtkruhovými větracími křídly nad poutcem. Otvory mají profilované štukové šambrány opírající se o úzkou římsu, která horizontálně dělí spodní etáž. V desáté a jedenácté ose jsou otvory stejného charakteru jako v první a druhé ose. Pod okenními otvory jsou těsně nad terénem horizontální větrací otvory. V horní etáži se v první až jedenácté ose otevírají obdélné okenní otvory. Jsou osazené výplněmi s dvěma páry křídel nad sebou, které jsou odděleny poutcem. Otvory mají úzké profilované štukové šambrány a profilovanou nadokenní a parapetní římsu. Pod otvory se nacházejí obdélná zrcadla. Ve štítech postranních křídel jsou na středové ose kruhové okuly orámované profilovanými šambránami. Jihozápadní průčelí je trojosé, dvouetážové. Etáže odděluje profilovaná štuková římsa. Spodní etáž horizontálně dělí úzká štuková profilovaná římsa. V první a druhé ose jsou vertikální okenní otvory ukončené záklenky. Výplně jsou z čirých luxfer. Ve třetí ose se otevírá vertikální dveřní otvor. Je osazen dvoukřídlou výplní pobitou plechem. Otvory mají profilované štukové šambrány. V horní etáži se v první a druhé ose otevírají vertikální okenní otvory. Jsou osazené dvěma dvoukřídlými výplněmi nad sebou, které jsou odděleny poutcem. Otvory mají úzké profilované štukové šambrány a profilovanou nadokenní a parapetní římsu. Pod otvory se nacházejí obdélná zrcadla. Severozápadní průčelí je jedenáctiosé, dvouetážové. V prvním plánu se uplatňují rizality postranních křídel. Etáže odděluje profilovaná štuková římsa. Spodní etáž je v polovině horizontálně dělena úzkou profilovanou štukovou římsou. V první a jedenácté ose jsou vertikální okenní otvory. Jsou osazené dvoukřídlými výplněmi s dvěma čtvercovými tabulkami v každém křídle. Nad poutcem jsou dvě čtvercová větrací křídla. Otvory jsou umístěné ve vpadlých zrcadlech a lemované hladkými vpadlými šambránami. Ve druhé, šesté a desáté ose jsou vertikální dveřní otvory ukončené záklenky. Jsou osazeny dvoukřídlými výplněmi. V nadpraží jsou opatřeny prosklenými světlíky. Ve třetí, čtvrté, páté až deváté ose jsou vertikální okenní otvory ukončené záklenky. Jsou osazeny dvoukřídlými výplněmi s dvěma čtvercovými tabulkami v každém křídle. Nad poutcem jsou dvě čtvercová větrací křídla. Otvory mají profilované štukové šambrány opřené o úzkou římsu dělící spodní etáž průčelí. V horní etáži jsou v první až jedenácté ose vertikální okenní otvory osazené výplněmi s dvěma páry křídel nad sebou, které jsou odděleny poutcem. Otvory mají úzké profilované štukové šambrány a profilovanou nadokenní a parapetní římsu. Pod otvory se nacházejí obdélná zrcadla. Ve štítech postranních křídel jsou na středové ose kruhové okuly orámované profilanými šambránami. Severovýchodní průčelí je trojosé, dvouetážové. Etáže odděluje profilovaná štuková římsa. Spodní etáž horizontálně dělí úzká štuková profilovaná římsa. V první až třetí ose jsou vertikální okenní otvory ukončené záklenky. V první a druhé ose jsou otvory slepé. Otvor ve třetí ose je vyplněn čirými luxferami. V horní etáži jsou v první a třetí ose vertikální okenní otvory osazené výplněmi s dvěma páry křídel nad sebou, které jsou odděleny poutcem. Otvor ve druhé ose je vyplněn čirými luxferami. Otvory mají úzké profilované štukové šambrány a profilovanou nadokenní a parapetní římsu. Pod otvory se nacházejí obdélná zrcadla.