sousoší Piety

Samostatně stojící pískovcové sousoší, asi 3 m vysoké. Na čtvercový kamenný plint tvořený pískovcovými prahy, navazuje jedenkrát ustoupený sokl. Je ukončen profilací složenou z čtvrtoblouku, zvonovnice a převodky, která zužuje sokl na rozměr dříku. Dřík je v horní polovině vykrojený a páska, která ho obtáčí je stočená do volut. V dolní polovině jsou kolem pásků akanty. Z volut na čelní hraně splývají tři střapce nad sebou. V ploše mezi vykrojením je kartuše se zavíjeným ornamentem s akanty, kterou podpírá volutová konzolka. na plochu voluty je přetažený šátek, na jehož roh je zavěšená větévka. Pod ní je mušle. V kartuši je kapitálkou nápis s chronogramem „SANCTA/MATER IESV/TIBI ASERVO/ TVO IOANNEPV/DIL LAVSATQVE/HONOR“. Na levé boční ploše je v dolní polovině pod vykrojením obdélný ústupek s vykrojenými rohy a nápisem „DIE IP.AL/HIRVOR BEI/GEHET BEI/GEHET GRISET DIE/MUTTER IESV BEI/IR WERDT IRGNA/DT FINDEN“. V protější kartuší je nečitelný, nikoliv zaniklý nápis v češtině, psaný frakturou „Kteristo/…. Gest/…. Pozdě/… Krista pana/maritzku Bozi/… na/…“. Na zadní straně je reliéf kříže s rozšiřujícími se konci ramen, v něm je letopočet 1735. Kolem kříže jsou zbytky nápisu černou barvou, který zřejmě překrývá starší odstraněný nápis. Vlevo od kříže je kurzívou psáno Obnoveno/skrzevá/Rozáliji /Pluskalovu/ z Losstic“, vpravo „L.P. 18…/Mulena (?)/ a (?)/František(?)/Havelka(?). Dřík je ukončený výrazně předsazenou římsou, nad kartuší segmentově mírně vydutou. Je jemně profilovaná podvalem a podbrádkou. Vlastní socha je osazená přímo na římsu. Postava P. Marie sedí na stoličce, která se projevuje zezadu sochy a je zdobená volutami, svírajícími mezi sebou květ. Na klíně drží bezvládnou postavu Krista-levou rukou přidržuje jeho hlavu, pravou má na svých prsou, hlavu výrazně zakloněnou, kolem ní kovovou svatozář. Zbytky zlacení na ozdobách dříku a skulptuře.