sousoší Nejsvětější Trojice

Ikonograficky bohaté barokní sochařské dílo se Svatou Trojící a postavou Immaculaty je situováno v mírně svažitém prostoru náměstí přímo proti baroknímu kamennému mostu se sochami. Sloup se sousoším se nachází na čtyřstupňové základně vyrovnávající terén. Ze základny vyrůstá zdobný čtyřboký sokl s bočními volutovými křídly. Stěny soklu jsou členěny vpadlým rámem, na zadní straně se nachází latinsky psaný text s datací a informací o donátorce. Frontálně ze soklu vybíhá konzola s volutou nesoucí postavu Panny Marie v ikonografickém zobrazení Immaculata. Immaculata stojící na nízké podnoži v podobě polokoule obtočené hadem je zobrazena v kontrapostu s vytlačeným pravým kolenem. Oděna je v bohatě zřasené roucho s pláštěm přehozeným přes levé rameno. Cíp pláště kryje pravý bok. Ruce jsou sepjaty a zdviženy k levému rameni. Prostovlasá hlava je otočena k pravému rameni. Kolem hlavy je zlacená obroučka s dvanácti hvězdami. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na které je umístěna tvarovaná podnož nesoucí Zeměkouli zdobenou andílky a okřídlenými andílčími hlavičkami. Na zadní straně tvarované podnože je umístěn alianční erb donátorky Isabely Verdenberkové, roz. Lamberkové. Na zeměkouli sedí Bůh Otec a po jeho pravici Ježíš Kristus. Mezi oběma postavami se v paprscích vznáší Holubice Ducha Svatého. Bůh Otec je oděný ve splývavé roucho a bohatě zřasený plášť sepnutý na hrudi. Pravá noha je mírně pokrčena. Od těla odtažená a lehce pokrčená levá ruka svírá žezlo, pravice s mírně zdviženými třemi prsty je v gestu žehnání. Hlava je mírně natočena k pravému ramenu, tvář pokrývá dlouhý plnovous. Z hlavy vychází tři trsy paprsčitý glorioly. Postava Krista je podána v poloaktu s bohatě zřasenou bederní rouškou, jejíž jeden cíp vlaje za Ježíšovými zády. Levé koleno je pokrčeno. Levá ruka spočívá na hrudi, pravice přidržuje vztyčený kříž. Hlava je zakloněna a otočena k levému rameni. Z hlavy vychází tři trsy paprsčitý glorioly. Sokl včetně Zeměkoule je ze žuly, Jednotlivé sochy, andílci a alianční erby jsou z pískovce. Holubice, paprsky, kříž, žezlo, glorioly a obroučka s hvězdami jsou kovové a pozlacené.