sousoší Mariánské

Vprostřed náměstí Míru vyhrazen zdobným litinovým plůtkem s kamennými patníky nepravidelný oktogonální prostor, v jeho středu se na dvou nízkých osmiúhelných stupních zdvihá sokl pískovcového sousoší o celkové výšce cca 5 m. Sokl sestává z ústředního čtyřbokého hranolového útvaru, na rozích opatřeného masivními nakoso vytočenými pilíři. Plochy spodní části soklu zdobeny rovnými zrcadly s negativně reliéfními okraji - obdélníky se segmentově vybranými rohy. Výše, nad drobným odstupněním, zrcadla zdobnější, se stranami vybranými půlkruhy. Nárožní pilíře, dosedající na tuto část soklu nad prifilovaným odstupněním stlačenou volutou, jsou zdobeny výše popsanými jednoduchými zrcadly, pod hlavní římsou pak opatřeny geometricky ornamentálními závěsy se střapci. Na východním pilíři v drobném, středním zrcadle (jež jsou umístěna na nepříliš vystupujících pásech) upevněna mosazná cedulka s nápisem “RESTAUROVÁNO v r. 1995/ firmou KAŠPAR/obnovy a restaurování/Souvrať 122/544 75 Mostek”. Čtyři stěny středové části soklu, zpracovány jako obdélná zrcadla s vystupujícími okraji završené půlkruhem, jsou zdobeny reliéfy světců nad identifikujícími nápisy: Na jihovýchodě sv. František z Pauly (”S.F. DE PAVLA.”) - pod oblaky (z jednoho vyčnívá okřídlená hlavička andílka) na reliéfní konzole stojící světec s plnovousem v kápi, u pasu s růžencem, v levé ruce svírá knihu, v pravé berlu, na vrcholu s planoucím oválem nesoucím nápis “CHA / RI / TAS”. Na jihozápadě sv. Maří Magdalena (”S.MAGDALENA”) - prostovlasá postava s odhalenými rameny a trupem, polosedící se sepjatýma rukama v jeskyni (nad hlavou oblak se dvěma okřídlenými hlavičkami andílků) pod křížem, pod levým loktem lebka, u nohou důtky(?) a krytá nádoba na nožce. Nad kartuší vlevo písmena “I.G.” a vpravo “W.S.” Na severozápadě sv. František Xaverský (”S. F. XAVERIUS”) - pod oblaky (z jednoho vyčnívá okřídlená hlavička andílka) stojí na reliéfní konzole prostovlasý světec ve zřaseném rouchu, u pasu s růžencem a nádobou, v pravici svírá hůl, na prsou dvě poutnické mušle a levice svírající planoucí srdce. Na severovýchodě sv. Rozálie (identifikující nápis “S. ROSALIA”zde flankován písmeny (iniciálami?) zleva “M.I.” a “M.D.” zprava. Pod jménem světice datace “A. 1745” - světice ležící v jeskyni, nad ní oblak se dvěma okřídlenými hlavičkami andílků, v pravici svírá kříž, levice podpírající hlavu ovinutou květinovým věncem spočívá loktem na lebce. Sokl završen výrazně profilovanou římsou, segmentově zvednutou nad hlavním kvádrem soklu, kde jsou nad florálním závěsem ve vysokém reliéfu provedeny okřídlené hlavy andělů mezi florálními festony. Nad římsou stojí nad nárožními pilíři čtveřice světců: Na západě v tradiční formě (kněžský oděv s biretem, na prsou s krucifixem) sv. Jan Nepomucký se zlacenou svatozáří. Na jihu sv. Václav v kněžském brnění, plášti a čapce, se zlacenou svatozáří a hrotem kopí, ovinutým praporcem svíraným v pravici, jeho levá ruka je opřena o kartušový štít s orlicí. Na východě sv. Vojtěch s plnovousem, biskupskou mitrou, berlou (zlacenou) a veslem v pravici, zavřenou knihou v levici. Na severu pak sv. Prokop v opatském oděvu šlapající v rozevlátém gestu pravice na vzpínajícího se draka, levou rukou si přidružuje plášt. Ze střední části soklu vyrůstá široký čtyřboký pilíř s vybranými rohy a stěnami zdobenými vpadlými jednoduchými obdélnými kartušemi, uvnitř s vystouplými zrcadly se segmentovým vybráním spodní strany, v horní části ozdobenými dvojicí jednoduchých florálních motivů. Pilíř završen výrazně profilovanou římsou, na všech čtyřech stranách ve středu ozdobenou rozměrným palmetovým listem. Na pilíři spočívá sféra s půlměsícem, ovíjená hadem, zakusujícím se do jablka. Na ní stojí Immaculata v bohatě řaseném oděvu se sepjatými pažemi a zlacenou svatozáří.