socha sv. Václava

Socha stojí na severním okraji Libochovic, v Husově ulici, jde o silnici vedoucí do Slatiny. Obrací se k jihu, čelem k opouštějícím město, ke komunikaci bokem. Původně šlo o rozcestí, vpravo se odpojovala dnes o něco výše napojená a zpola zaniklá stará cesta do Chotěšova. Terén za mělkým příkopem u krajnice je rovinný, travnatý, v mírném odstupu od sochy podél silnice rostou nekomponované keře a stromy. Socha se zřejmě zároveň nachází v ochranném pásmu elektrického vedení, které v tomto místě křižuje silnici. Jedná se o pozdně barokní světeckou sochu na vyšším, bohatě profilovaném podstavci. Materiálem je pískovec. Doplněk, křížek na koruně, je kovový, zlacený. Na dvoustupňové základně je umístěn kamenný podstavec obdélného průřezu. Podstavec je členěný na vyšší soklovou část, dynamicky tvarovaný dřík a výraznou římsovou hlavici. Soklová část má pravoúhle sražená nároží, zadní plocha je opatřena mělce vpadlým zrcadlem s rytým frakturním nápisem s informací o opravě památky. Zakončena je drobnou ustupující profilací. Navazující dřík je ve spodní části vydutý, po stranách doplněn zdobenými volutami. Přední a zadní plocha dříku je členěná rytými kasulovými zrcadly s nápisy s chronogramy. Přední odkazuje na světce, zadní je dedikační, s datací. Dřík završuje výrazně vyložená profilovaná římsa, v předu a vzadu segmentem vzedmutá. Nad římsou se hlavice po křivce zužuje pod plintus sochy doplněný o podložku uvolněné nohy figury. Vlastní socha sv. Václava je doplněna o postavu andělíčka za pravou levou nohou, který přidržuje štít s orlicí. Světec se nad něj mírně nachyluje, shlíží směrem k silnici. Je oděn do slavnostní plátové zbroje, která je doplněna pláštěnkou. Na hlavě má knížecí čapku s křížkem. Levá ruka přidržuje kopí s korouhví, pravá drží svisle oválný medailon s reliéfem bohorodičky. Medailon lemují zlacené paprsky svatozáře.