socha sv. Karla Boromejského

Svatý Karel Boromejský je podán v obvyklé barokní ikonografii. Figura je esovitě komponována, světec stojí v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou. Je oděn v kardinálském rouchu (v klerice s rochetou, krátkém plášti a s křížem na krku), v ohnuté levici drží otevřenou knihu, zapřenou o levý bok, pravice je volně položena na knize. Hlava je mírně skloněna a přivrácena k pravému rameni, tvář je podána z levého třičtvrtěprofilu. Pohled ušlechtile modelované tváře, lemované krátkými zvlněnými vlasy a vousy směřuje vzhůru. U levé nohy figury leží kardinálský klobouk. Figura je osazena na čtyřbokém soklu. Širší hranolová profilovaná základna přechází přes zvonovnici v užší konkávně zúžený střední hranol, nesoucí vyloženou profilovanou římsu. Pohledové strany středního hranolu soklu jsou opatřeny rytými obdélnými rámy redukovaného kasulového tvaru. Vyšší obdélný plintus nese nápis: S. CAROLUS BOROMA[EUS] (konec nápisu poškozen).