socha sv. Josefa

Sochu sv. Josefa tvoří sokl a vlastní socha světce. Poměrně vysoký hranolový sokl má dole obdélný podstavec, na který navazuje směrem vzhůru se zužující profilovaná část. Následuje vlastní sokl s o něco širším spodním úsekem – na bocích je totiž voluta, jejíž dolní závit sokl rozšiřuje. Na přední stěně soklu jsou oba závity voluty – menší, zavinutý vně je nahoře, větší, částečně stlačený a zavinutý dovnitř pak dole. Na přední straně soklu je vyryté zrcadlo s vroubkovaným okrajem – nahoře je půlkruhovitě vypouklé, dole naopak oble vybrané. Nahoře nad zrcadlem je reliéf stuhy, zavázané na čtyři kličky (vždy dvě nad sebou, menší dole). Od stuhy oble vedou dva stvoly s vavřínovými listy, vzájemně se křížící a poté splývající dolů. Tento reliéf svou dolní polovinou zasahuje do zrcadla. Sokl ukončuje vysoká zvlněná, značně přesahující profilovaná římsa. Uprostřed přední strany této římsy je reliéfní výzdoba - dole je to široká vrubovitá mušle, nahoře pak rostlinný motiv s kalichem květu (?) a dolů směřujícími pěti listy či pery, lemovaný po obou stranách volutou, do níž se zde horní část římsy stáčí. Také obě boční stěny jsou opatřené reliéfní výzdobou. Jde o vrubovitě členěné závity voluty, doplněné dalšími dvěma motivy. Nahoře je to půlkruhový závěs z vavřínových listů, zavěšený na horním závitu voluty, dole pak mušle, umístěná nad dolním závitem voluty. Zadní stěna soklu je prostá. Vlastní socha světce je umístěná na nízkém deskovitém podstavci. Sv. Josef stojí čelně, s odlehčenou pravou nohou, která směřuje dozadu. Tato noha spočívá na náznaku terénu, snad kameni. Světec je oblečený do kalhot, svrchního oděvu a pláště. Řasnaté kalhoty jsou nad kotníky převázané, nohy jsou obuté do opánků. Volný svrchní oděv, sahající ke kolenům, má ozdobný dolní lem. Členěný je do diagonálních záhybů, u Josefovy levé nohy je rozevlátý. Světec má ještě plášť, kryjící obě paže a spadající od nich v bohatých záhybech. U krku je límeček. Pravá paže, mírně ohnutá v lokti, vede podél těla, ruka drží mezi palcem a ukazováčkem pozlacenou ratolest lilie. Na stonku, směřujícím nahoře zkrouceně od Josefova těla, jsou tři velké rozvinuté květy, obracející se dolů. Světcova levá paže je ohnutá v lokti, žilnatá ruka přidržuje sedícího Ježíška (palec je výrazně oddálený od ostatních prstů). Sv. Josef má krátký plnovous a dlouhé vlasy, zvlněné ve výrazných pramenech (zejména u levé tváře). Oči hledí směrem k Ježíškovi, ústa jsou zavřená - tvář má vážný výraz. Nad hlavou je pozlacená svatozář, tvořená svazky paprsků. Ježíšek, sedící na paži sv. Josefa v levém profilu, je oděný pouze do bederní roušky. Obě nohy má ohnuté v kolenou, pravé chodidlo je výše, než levé. Levá paže je ohnutá v lokti, ruka drží sv. Josefa za bradu. Ježíškova hlava je natočená k levému rameni. Na hlavě jsou polodlouhé vlnité vlasy, česané za pravé ucho, ústa jsou pootevřená. Ježíšek hledí mimo sv. Josefa, nad hlavou je pozlacená paprsčitá svatozář. Zadní strana sochy je poměrně málo členěná, výraznější je bohatý pruh látky, vedoucí za světcovým krkem k pravé paži a pod pravou ruku. Poznámka: popis odpovídá stavu v červenci 2009.