socha sv. Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký je podán v konvenční ikonografii, stojící v kontrapostu s ukročenou, mírně pokrčenou levou nohou, oděný v kanovnickém rouchu s biretem na hlavě. Postava je mírně esovitě prohnuta, oběma rukama drží před svým tělem diagonálně položený krucifix, který levicí ohnutou v lokti objímá. Hlava je pootočena k levému rameni a skloněna, světcův pohled je tak upřen na kříž v jeho náručí. Ušlechtile modelovanou klidnou tvář lemují zvlněné delší vlasy a vousy. Detailně propracovaná drapérie roucha je spíše přiléhavá s měkkými, subtilně tvarovanými záhyby. Kolem hlavy kovová aureola s pěti hvězdami. Figura je osazena na nízkém plintu a čtyřbokém soklu. Širší hranolová profilovaná základna přechází přes zvonovnici v užší konkávně zúžený střední hranol, nesoucí vyloženou profilovanou římsu. Pohledové strany středního hranolu soklu jsou opatřeny rytými obdélnými rámy redukovaného kasulového tvaru.