socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je spojena s fasádou domu čp. 202 na Klášterním náměstí. Stojí na podstavci v ose hlavního průčelí. Ve fasádě je socha akcentována nikou se zdobenou arkádou a klasicistním frontonem. Nika přetíná kordonovou a parapetní římsu domu. Památku tvoří dvě části, masivní podstavec a vlastní socha. Více jak polovinu výšky tvoří masivní sokl přeťatý zhruba v polovině oblounovou římsou. Obě soklové části mají vlastní patku, dřík a římsu. Sokl je do prostoru orientován konvexně vydutým centrálním obloukem a dvěma konkávně probranými postranními čely. Spodní vydutá soklová část je zdobena kasulovou kartuší s nápisovým polem. Spodní boční čela jsou zdobena diamantovými bosami. Vrchní část soklu v centrální vyduté části obsahuje reliéf lemovaný oblounovou linkou. Boční čela mají v na výšku oválných vpadlých polích kapitálkou psané nápisy. Na sokl dosedá nástavec s volutovými křídly směrem vzhůru se zužující. Čelní strana je ozdobena kartuší s pěti zlacenými hvězdami. Na volutě vpravo sedí putti s rohem hojnosti na klíně. Podstavec je zakončen oblounovou římsou. Na ní je nášlapná deska, na níž stojí postava světce v mírném kontrapostu s vahou na levé noze a s pravou nohou předsunutou vpřed. Trup se mírně sklání k pravé straně. Svatý Jan je oděn v tradičním kněžském rouchu s klerikou, rochetou a almucí. Na hlavě má biret, pod ním splývají dolů kudrnaté vlasy. Tvář je zarostlá plnovousem a hledí na mohutný krucifix, který třímá ve vertikální poloze v pravé ruce. Ve svěšené levé ruce drží palmovou ratolest. Draperie se dynamicky řasí kolem těla v ostrých záhybech. Lem rochety je zdoben krajkou.