socha sv. Floriána

Na široké čtvercové základně s litinovou ohrádkou se nachází dvoustupňový hranolový sokl nesoucí na čelní straně mramorovou desku s nápisem v rytém rámu s volutovými ornamenty: Farníci / KRÁLOPOLŠTÍ / přispěním / ANNY DEMAJ / ROKU 1870 //. Sokl je završen vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá široká podnož světce. Sv. Florián je zpodobněn v klasickém ikonografickém pojetí v šatu římského vojína (krunýř, přilba s chocholem), držící v pozdvihnuté levici korouhev, ohnutá pravá paže vedená podél těla třímá vědro, ze kterého vylévá vodu na hořící klasicizující architekturu u jeho pravé nohy. Pootočená a poněkud skloněná tvář světce pozoruje hořící dům. Plášť a spadající záhyby korouhve jsou bohatě drapovány. Po levém boku světce je zavěšen meč.