socha sv. Anny

Socha sv. Anny stojí na parkově upraveném prostranství (obklopená nízkým stromořadím) před kapucínským kostelem Tří králů s kaplí sv. Anny, orientovaná čelem k J. Základnu kompozice tvoří vysoký, architektonicky bohatě členěný, hmotově třikrát odstupněný trojboký podstavec (s výrazně okosenými hranami, ve střední a horní části s konkávně probranými stranami), který spočívá na nízké kamenné ponoži na půdorysu 6úhelníku. Nejvýraznějším architektonickým prvkem útvářející charakter podstavce jsou profilované zalamované sokly s výrazně odsazenými římsami reflektující dynamicky konkávně probrané strany jak střední části podstavce tak kónického nástavce pro vlastní sochařské dílo. Podstavec doplňuje na čelní straně představená čtyřboká oltářní menza s jedním kamenným stupněm. Ikonografiky oblíbené pojetí stojící sv. Anny sklánící se nad malou Pannu Marii, kterou světice sama vyučuje z rozevřené knihy se nijak nevymyká z početné barokní sochařské produkce. Málo obvyklý je pouze mladistvý vzhled sv. Anny, která bývá spíše zpodobována jako starší žena. Podstavec doprovází 3 nápisy vztahující se k morové epidemii v roce 1713, se kterou souvisí vznik sochařského díla. Záchrana mnichovohradišťského panství od moru byla přičítána přímluvě sv. Anny a hrabě František Josef z Valdštejna ji dal následujícího roku jako poděkování postavit sochu. Nápisy (v českém, latinském a německém jazyce) s chronogramy jsou vyryty v obdélných zrcadlových polích s vykrojenými rohy ve střední části podstavce. Východní strana: SwatI / Anně / zaChowateL / kini / SpoLV / PanstwI / oD MorV Severní strana: PraeserVatIs / In ContagIone / pestIfera / DoMInYs / BenIgnae Patrona / SanCtae ANNAE / HonorI F.F / Ilustrissimus / Ad Excellentissimus / Dominus Dominus / Franciscus Josephus / S:R.J: / Comes de Waldsstein Západní strana: Zu ehren Der / S: Anna / GnäDIgen / gesChYtzerIn / Vnserer / HersChaften / Wehren Der / Pest Latinský nápis s chronogramem obíhá také sokl střední části podstavce: IPSO SANCTAE MARGARETHAE FESTO STATVA ISTA EVIT BENEDICTA