socha Panny Marie Bolestné

Pilíř se sochou Panny Marie Bolestné se nachází na okraji města Kostelce nad Orlicí, v místní části Kostelecká Lhota, v lokalitě zvané Forberk poblíž rybníka. Památka je průčelím orientována k severní straně, východně od hlavního vjezdu do dvora. Kvádrový, v terénu zapuštěný sokl o rozměru 135 x 64 x 40 cm výšky vynáší poměrně mohutný podstavec o výšce 101 cm, na čelní straně s příložkou a zavíjenými dvojitými volutami ve spodní části, který je zdoben aliančním erbem v rokokovém rámci (kartuši). Na heraldicky pravé straně se nachází čtvrcený erb se srdečním štítkem. V srdečním štítku, tedy v 1. poli, jsou tři kosmé pruhy, ve 2. a 5. poli císařský (dvouhlavý) orel, ve 3. a 4. jednorožec. V heraldicky levém erbu se nachází pruh, vegetabilní výzdoba jen vyplňuje jinak volnou plochu a nemá z pohledu heraldiky význam. Aliance náleží hraběcímu rodu Cavriani a Zárubům z Hustířan. Podstavec je završen vzdutou římsou o tloušťce 40 cm, uprostřed s volutovými křidélky, pod nimi je vytesána mušle se zavíjenými rokajemi. Na kvádrovém plintu o tloušťce 30 cm zakončeném přesahující obvodovou páskou je umístěna sedící postava P. Marie se sepjatýma rukama před tělem, v obličeji výraz kontemplace, opřena o kříž, z něhož bylo sňato tělo Ježíše. Výška figury činí 145 cm. Objekt je ukončen prostým křížem s hraněnými rameny, ve vrcholu svislého břevna nápisová páska, titulus, INRI. Materiálem světlý pískovec, celková výška památky činí cca 510 cm.