socha Panny Marie

Na volném prostranství v travnaté ploše za komunikací u břehu rybníka stojí na masivním trojbokém podstavci socha Panny Marie Neposkvrněné - Immaculaty. Čelem se obrací do ulice U Plovárny a k rybníku, zády k parkovišti za trávníkem. Památku tvoří trojboký bohatě modelovaný podstavec dělený na sokl, dřík, krycí desku s profilovanou římsou a nástavec, na němž spočívá vrcholová socha na sféře obtočené hadem. Soklová architektura je zhotovená ze světle okrového pískovce, vrcholová socha z pískovce šedobílého odstínu. Soklovou architekturu charakterizuje masivní trojboký půdorys s okosenými hranami na lehce vystupující profilované patce, symbolizující Nejsvětější Trojici. Pohledové plochy dříku jsou opatřené vždy dvěma lehce zahloubenými obdélnými rámy s konkávně projmutými rohy, z nichž horní je menší, horizontálního charakteru. V každém ze spodních orámování se nachází nízký reliéf. Reliéfy v rámech zobrazují christologicky orientované výjevy ze života Panny Marie. Čelní, tedy východní reliéf znázorňuje Navštívení Panny Marie – patrné jsou fragmenty vítajících se postav ve dveřích Alžbětina domu. Severozápadní znázorňuje s největší pravděpodobností Uvedení Panny Marie do chrámu – dochovány jen relikty postav v trojúhelníkovité kompozici, v níž po schodišti, po jehož stranách stojí Jáchym a Anna, vystupuje P. Maria do chrámu, v jehož vstupu stojí velekněz Zachariáš. Jihozápadní znázorňuje Zvěstování Panně Marii - z poškozeného reliéfu je patrná klečící postava Panny Marie pod baldachýnem, na kterou dopadají paprsky ze vznášející se holubice Ducha svatého a relikty postavy archanděla Gabriela. Okosené hrany jsou pak v horní i dolní části opatřeny projmutými příložkami se stlačenými kanelovanými volutami v horní a dolní části. Na krycí desce je osazen menší, rovněž trojboký sokl pod vrcholovou sochu, který ve zjednodušené formě opakuje půdorys soklové architektury. Na něm spočívá v kontrapostu stojící vrcholová socha Panny Marie Immaculaty na zemské sféře obtočené hadem s jablkem u tlamy, na jehož hlavě spočívá pravá Mariina noha, levou má pokrčenou na srpku měsíce. Ruce jsou sepjaté před esovitě prohnutým tělem, hlava se naklání lehce k pravému rameni a mírně shlíží před sebe dolů. Její plášť spadající přes levé rameno je bohatě pročleněný záhyby. Vlasy má dlouhé, po zádech rozprostřené, za krkem sepnuté.