sloup se sochou sv. Tadeáše

Pískovcový sloup se sochou sv. Judy Tadeáše na vrcholu se v současné době nalézá při jižní ohradní zdi zámeckého parku v Zákupech (Reichstadt). Vznik sloupu lze klást vzhledem k dochovanému nápisu do roku 1707. Původně sloup se sochou stával na jižním okraji Zákup po levé straně místní komunikace směřující do Bohatic a posléze do Mimoně (na pozemku gruntu donátora z čp. 61). Sloup byl roku 1972 přemístěn do zákupského zámku a zde provizorně uložen (rozhodnutí OK ONV čj. 3871/87 ze dne 18. 12. 1987). Restaurován a znovu osazen byl pravděpodobně až v 90. letech 20. století (?). Sloup v současné době spočívá na novodobém betonovém čtvercovém fundamentu. Na něm je osazen hranolový podstavec s patkou, zůženou střední částí a římsou. Zatímco boční stěny střední části podstavce člení vpadlé orámované pole s plastickým čtyřlistem, čelní a zadní stěna na sobě nese nápisy. Na čelní stěně se lze setkat s nápisem: “DISE CAPELLEN // HAT L (AS) EN AUF // RICHTER GEORGI // BAYER VAGER // VND SHMIDT // IN REICHSTADT // DEN 9. MAY // ANNO 1707.” V této souvislosti je ovšem nutné připomenout dvojici existujících starších přepisů tohoto nápisu obsažených na evidenčním listu nemovité kulturní památky ze 60. let 20. století, které se od současné verze z posledního restaurátorského zásahu poněkud liší. Především je po srovnání všech nápisů nejasné: “VAGER či BVRGER” a datum “9. MAY či 1. MARZ”. Zadní stěna střední části podstavce nese těžko čitelný nápis: “RENOV // ? // von Kolith (?) // 1878 (?)”. Nad římsou podstavce se tyčí vysoký štíhlý sloup s entazí na drobném soklíku osmibokého půdorysu. Na korintské hlavici spočívá abakus se sochou přímluvce v beznadějných případech, sv. Judy Tadeáše. Na plintu figury lze z čelní strany číst nápis: “S IVDAS THADEVS”. Světec je oděn ve spodní roucho přepásané v partii pasu a svrchní mohutný plášť splývající přes ramena v dlouhých záhybech. Prostovlasý světec s plnovousem si pravici klade na prsa v gestu zbožnosti a v levici drží nevelký předmět oválného tvaru. Mohlo by jít o jeden z Judových obvyklých atributů-reliéfní desku s Kristovou podobou. Svrchní plášť je převázán v partii pasu a vytváří zde výrazný kompoziční motiv hustě skládaných záhybů. Archivní průzkum k historii pilíře se sv. Prokopem byl proveden PhDr. P. Zahradníkem v rámci práce pro publikaci Nejedlý, V., Zahradník, P: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji. Praha 2003 (s. 160-161).