sloup se sochami čtrnácti svatých pomocníků

Sloup (přesněji pilíř) se sochami Čtrnácti svatých pomocníků byl zhotoven z tvrdého pískovce z oblasti Chomutovska. Dle Josefa Opitze bylo dílo vytvořeno roku 1716, v současnosti však na památce není žádná datace patrná. Autor díla je neznámý. Samotný sloup se skládá ze čtyř základních částí – schodišťových stupňů, mohutného spodního podstavce, menšího hranolového podstavce a obelisku završeného křížem. Obklopen je balustrádou na čtvercovém půdorysu, jež je hranolovými sloupky zdobenými rytými zrcadly rozdělena na osm polí s celkem třiceti kuželkami. Vstup byl řešen kovanou brankou, po jeho stranách se na konkávně projmutých podstavcích nacházely kamenné koule. Téměř celou vnitřní plochu vymezenou balustrádou vyplňují tři schodišťové stupně, na nichž je osazen masivní spodní podstavec s jednoduchým soklem kopírujícím jeho půdorys. Nároží podstavce jsou řešena jako pilastry s jednoduchou patkou a hlavicí, v ploše jsou pilastry členěny rytými svislými zrcadly (stejně jako sloupky balustrády), mezi pilastry se ve vpadlých plochách nacházejí niky, v nichž jsou umístěny konzoly zdobené akantovými listy. Na spodní podstavec nasedá menší hranolový podstavec, jehož stěny jsou prosvětleny otvory tvaru kvadrilobu a zdobeny rytými zrcadly s vpadlými rohy. Podstavec završuje jednoduchá oblounová římsa a čtvercová hlavice, na níž je umístěn sokl s bohatým akantovým dekorem. Z něj „vyrůstá“ obelisk, jenž je z čelní a bočních stran opatřen plastickými biblickými výjevy (čelem k památce uprostřed Útěk do Egypta, vpravo Uvedení Páně do chrámu, vlevo Dvanáctiletý Ježíš v chrámu). Dle historické fotodokumentace se nad výjevem Útěk z Egypta nacházela ještě plastická andílčí hlavička a nad ní taktéž plastická, velmi drobná Pieta; zhruba v její výškové úrovni se na opačné straně obelisku nacházela další plastická andílčí hlavička. Na vrcholu se obelisk lehce rozevírá v drobném akantovém dekoru a završuje jej kamenná koule s kovovým křížem. Dle historické fotodokumentace se zde však na hranolovém soklíku nacházel kříž kamenný. Památka byla také osazena relativně nevelkými sochami Čtrnácti svatých pomocníků a dalších světců (sv. Ludmily, sv. Floriána), z nichž se v současnosti na místě nenachází žádná. Na balustrádě byly – dle dochovaných fotografií – pravděpodobně umístěny sochy sv. Víta, sv. Markéty Antiochijské a Panny Marie, v prostoru mezi balustrádou a samotným sloupem byly na vlastních profilovaných podstavcích osazeny sochy sv. Eustacha, sv. Jiljí (?) a dvou zatím blíže neurčených světců. V nikách spodního soklu se na konzolkách nacházely sochy sv. Barbory, sv. Diviše, sv. Kateřiny a neznámého světce, na římse nad ním byly umístěny sochy sv. Achatia, sv. Kryštofa, sv. Jiří a blíže neurčeného světce. U obelisku, pod andílčí hlavičkou, stála socha sv. Václava.